Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1021 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 02.05.2016
Besvart: 10.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvor mange statlige virksomheter har etter at statsråden satte krav om minst en læring fulgt opp dette kravet, og hva er antallet lærlinger i statlige virksomheter totalt per april 2016?

Begrunnelse

Det er snart ett år siden kunnskapsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren lanserte «Strategi for å øke antallet lærlinger i staten» den 19. mai 2015. I strategien ble det lagt frem fem tiltak for at departementer og underliggende etater skulle nå målet om å øke antallet lærlinger i sine virksomheter.
Ved lanseringen av «Strategi for å øke antallet lærlinger i staten» sa kommunal- og moderniseringsministeren til regjeringen.no at «Et viktig tiltak er at vi nå krever at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen intensiverer arbeidet med å øke antall læreplasser. Partene i arbeidslivet og regjeringen signerte 14. mars 2016 en ny samfunnskontrakt, 2016-2020. Målet er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å nå dette målet, blant annet en betydelig styrking av lærlingtilskuddet. Regjeringen har også skjerpet kravet til at virksomheter som får oppdrag fra det offentlige skal ha lærlinger. De nye reglene for offentlige anskaffelser innebærer at oppdragsgiver skal bruke lærlingklausulen når offentlige anbud lyses ut, og at de skal være tilknyttet det konkrete prosjektet. Jeg har også fastsatt en ny arbeidsgiverstrategi for staten, og en delstrategi der er at de lokale arbeidsgivere skal vurdere relevante lærefag og ta inn lærlinger. Videre har vi varslet at opplæringskontoret for staten, OK-stat, skal gjøres permanent.
Kravet om at den enkelte statlige virksomhet skulle knytte til seg minst én lærling, ble som kjent iverksatt i 2015. Vi ønsker flere lærlinger i staten uten at vi legger opp til mer byråkrati og nye rapporteringskrav. Målet om at virksomhetene skal knytte til seg minst en lærling følges derfor opp av det enkelte departement. .
Det foreligger ikke tallmateriale som gir en total oversikt over antallet lærlinger i statlige virksomheter pr. april 2016. Tall fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) gir oversikt over antallet lærlinger i statlige virksomheter. Vernepliktsverket formidler tall for lærlinger i Forsvaret. Det offisielle tallgrunnlaget fra SST og Vernepliktsverket per 1. oktober 2015 viste at antallet lærlinger i statlige virksomheter var noe i overkant av 1100. Fra 2013 har det vært en økning i antall lærlinger med på over 10 %. For å ha et grunnlag for sammenligning som viser utvikling over tid, er det tallene pr. 1. oktober 2016 som bør anvendes. Tallene pr. 1. oktober 2016 vil først være klare ca. januar 2017. Vi vet imidlertid at antall lærlinger allerede har økt betydelig. I 2013 var det 6 lærlinger i 4 departement, mens det fra høsten 2016 vil være 20 lærlinger fordelt på de ulike departementene. Regjeringen vil også vurdere å utvide lærlingordningen i departementene til å omfatte nye lærefag, herunder sikkerhetsfaget.