Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 02.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan har Helse- og omsorgsministeren tenkt å følge opp akuttutvalget (NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus) ovenfor Stortinget?

Begrunnelse

Akuttutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Et enstemmig utvalg la fram sin utredning 4. desember 2015, NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.
Stortinget har etter dette behandlet både Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Meld. St. 26 (2014-2015), Innst. 40 S (2015-2016)og Nasjonal Helse- og sykehusplan (2016-2019), Meld.St. 11 (2015-2016), Innst. 206 S (2015-2016). Akuttutvalgets utredning inneholder viktige forslag til nødvendige forbedringer i akuttilbudet utenfor sykehus som ikke er behandlet i disse sakene eller er lagt fram for Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Akuttutvalget ble nedsatt høsten 2013. Formålet med utredningen var å beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. Akuttutvalget leverte sin utredning i desember 2015, og rapporten har vært på tre måneders høring. Helse- og omsorgsdepartementet oppsummerer nå høringsuttalelsene.
Prehospitale tjenester er omtalt både i Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Jeg mener at forslagene i NOU 2015:17 bør sees i sammenheng med disse meldingene og pågående arbeid på det prehospitale området, herunder arbeidet med utviklingsplaner i de regionale helseforetakene, forbedring av nødmeldetjenesten og utvikling av legevakttjenesten. Forslagene i NOUen vil bli vurdert og omtalt i Prop 1 S.