Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2015-2016)
Innlevert: 03.05.2016
Sendt: 03.05.2016
Besvart: 13.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-7 sier at tvangsvedtak som er påklaget etter § 9-11 andre ledd, ikke kan iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket. Fylkeslegen sier til avisen Østlendingen 30.april at det er ulik oppfatning av hvordan bestemmelsen skal forstås.
Mener helse- og omsorgsministeren at bestemmelsen er tilstrekkelig klar med hensyn til når vedtak om tvang om makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 kan iverksettes?

Begrunnelse

En ung kvinne med lett utviklingshemning har et tvangsvedtak som både er påklaget og iverksatt. Vedtaket er svært inngripende. Hun har kontinuerlig en til to personer som skal forhindre henne i og ta kontakt med familie og tillitsvalgte i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Bruk av mobiltelefon og internett er begrenset og underlagt kontroll. Vedtaket er begrunnet med at andre ikke skal ha uheldig innvirkning på kvinnen (som ikke har gjort noe galt eller uheldig).
Kvinnen er fratatt sin samtykkekompetanse, hennes mor er fratatt vergeoppdraget og fylkesmannen i Hedmark har oppnevnt en verge i strid med kvinnens ønsker, forøvrig en verge som taler fylkesmannens interesser og ikke fremmer kvinnens ønsker.
Klagebehandlingen har dratt ut i tid bl.a. fordi fylkesmannen også nektet å godta at kvinnens mor var kvinnens nærmeste pårørende. Det var dermed ingen som talte kvinnens sak som hadde klagerett på tvangsvedtaket. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker opphevet imidlertid fylkesmannens vedtak om å fjerne mor som nærmeste pårørende. Kvinnens bistandsadvokat som er oppnevnt etter oppfordring fra vergen, som heller ikke taler kvinnens sak, men fylkesmannens, har påklaget fylkesnemndas vedtak. Klagesaken knyttet til tvangsvedtaket vil neppe bli før det er avklart om det er noen, utenom personer som er oppnevnt av fylkesmannen som har klagerett.
Men vedtaket er iverksatt og har vært iverksatt i et drøyt halvt år. Fylkesmannen er kjent med dette og habiliteringstjenesten bistår kommunen med gjennomføringen av tvangsvedtaket. NFU hevder det er vanlig at tvangsvedtak iverksettes før klage er behandlet.
Saker knyttet til tvangsutøvelse i helse- og omsorgstjenesten gir grunnlag for mange kritiske spørsmål knyttet til myndighetsutøvelse, menneskerettigheter, etikk og lovens intensjon. For lesere som verken er jurister eller leger, vil nok siste setning i helse- og omsorgstjenestelovens § 9-7 fremstå som klar.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg ber om forståelse for at jeg som helse- og omsorgsminister ikke kan gå inn i enkeltsaker som den stortingsrepresentant Freddy de Ruiter refererer til i spørsmålet sitt. Den konkrete saken, og de aktuelle partenes rettssikkerhet, vil bli vurdert og ivaretatt i det overprøvings- og klagesystemet som lovgiver har bestemt skal gjelde i denne type saker.
Stortingsrepresentanten reiser imidlertid et generelt spørsmål som jeg gjerne vil svare kort på. Vedtak om bruk av tvang eller makt i tjenesteytingen til personer med psykisk utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 muliggjør inngripende tiltak overfor brukere som selv kan ha problemer med å uttrykke sine behov og grenser. Klagereglene er derfor viktig for å sikre partenes rettsikkerhet, og skal sikre at beslutninger om å iverksette bruk av tvang eller makt er i tråd med regelverket. Vedtak om bruk av tvang og makt kan påklages av brukeren eller pasienten, vergen og pårørende til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Dette følger av lovens § 9-11. Som pårørende regnes den som er definert som pårørende i pasient- og brukerrettighetsloven.
Som representanten påpeker i spørsmålet sitt, fremgår det klart av lovens § 9-7 siste ledd at vedtak som er påklaget etter § 9-11 andre ledd, ikke kan iverksettes før fylkesnemnda har godkjent vedtaket. Dersom vedtaket allerede er iverksatt når det påklages, må gjennomføringen av vedtaket avbrytes inntil vedtaket eventuelt er godkjent av fylkesnemnda. Det er grunn til å presisere at klage må være fremsatt av en person som har klagerett.
Reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren er i hovedsak samlet i fire regelsett. I tillegg til reglene som gjelder for bruk av tvang i tjenesteytingen til psykisk utviklingshemmede, er det gitt regler om tvang i psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (tvungen somatisk helsehjelp til bl.a. demente) og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 (tvangstiltak overfor rusavhengige). Erfaringer med regelverkene, gråsoner og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene gjør at det er behov for å gå igjennom de fire regelsettene i sammenheng og utrede behov for revisjon og modernisering. Regjeringen vil derfor nedsette et lovutvalg før sommeren. Utvalget vil få i oppdrag å foreslå nødvendige endringer for å møte behovene i dagens og fremtidens helse- og
omsorgstjenester. Forholdet til våre internasjonale forpliktelser, blant annet FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), vil inngå i utredningen.