Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1041 (2015-2016)
Innlevert: 04.05.2016
Sendt: 04.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Betyr dette at statsråden har planer om å legge frem for Stortinget forslag til endringer i lov om helligdager og helligdagsfred, og når vil dette eventuelt skje?

Begrunnelse

I pressemelding fra Kulturdepartementet 26.04.16, der Statsråden stadfester Fylkesmannens vedtak om å ikke tillate NHO Handels medlemmer i varehandelen å holde åpent 2 pinsedag, heter det at "Departementet vil imidlertid sørge for regelverksendringer som kan gi hjemmel for at alle dagligvarebutikker kan holde åpent i tilsvarende tilfeller i fremtiden."

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kulturdepartementet har behandlet en |klage fra NHO Handel om avslag på søknad til Fylkesmannen om dispensasjon fra helligdagsloven andre pinsedag 16. mai for dagligvarebutikker innen denne bransjeorganisasjonen. I svarbrev 27. april til NHO Handel stadfester departementet Fylkesmannens vedtak. I dette brevet er det tatt inn en formulering om at departementet som oppfølging av saken vil komme til å foreslå en lovendring som gjør hjemmelsgrunnlaget for forskriftsregulering utvilsomt. Hvilket forslag til lovendring dette dreier seg om, må sees i sammenheng med den konkrete klagesaken.
Helligdagslovens bestemmelse om salg fra faste utsalgssteder sier at Fylkesmannen etter søknad kan gi dispensasjon fra påbudet om butikkstengt på helligdager når særlige grunner tilsier det. Hva som er særlige grunner, må vurderes konkret, men det vil typisk kunne være større, konkrete hendelser som idrettsmesterskap, jubileum, stevner, markeder og lignende. I denne saken var begrunnelsen for søknaden at andre pinsedag i år faller på dagen før 17. mai.
Helligdagsloven gir i dag hjemmel for at departementet kan gi forskrifter til utfylling av bestemmelsene i loven, men det er ikke gitt en tydelig hjemmel for å eventuelt gi generelle unntak når bevegelige helligdager og faste hellig- og høytidsdager faller etter hverandre. Dersom det skal kunne dispenseres fra helligdagsloven i lignende, spesielle tilfeller i fremtiden, er det naturlig at Stortinget får anledning til å ta stilling til spørsmålet. Den konkrete klagesaken er som kjent nylig avgjort, og departementet har så langt ikke tatt nærmere stilling til tidsforløp for eller innhold i et lovforslag.