Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1045 (2015-2016)
Innlevert: 04.05.2016
Sendt: 04.05.2016
Besvart: 12.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvilken tidsplan legger statsråden opp til for avgjørelse av lokasjon for deponi for uorganisk farlig avfall og hvordan vil statsråden sørge for at både de miljøfaglige konsekvensene, omdømmemessige konsekvensene og konsekvensene for lokalmiljøet blir tilstrekkelig belyst før avgjørelsen fattes?

Begrunnelse

2. mai ble det kjent at Miljødirektoratet vurderer Dalen gruver i Brevik som best egnet for fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall. Det pekes også på dagbruddet i Rekefjord som mulig lokasjon. Dette er en sak som skaper stort engasjement i Grenland. Det er derfor viktig at både de miljøfaglige konsekvensene, omdømmemessige konsekvensene og konsekvensene for lokalmiljøet ivaretas og blir tilstrekkelig vurdert før endelig avgjørelse fattes.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det nåværende deponiet for farlig avfall på Langøya anslås å være fullt i 2022. Norge har nasjonale mål og internasjonale forpliktelser som tilsier at det er nødvendig å opprettholde en nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. Det er derfor nødvendig å få på plass et nytt deponi for uorganisk farlig avfall før den nåværende kapasiteten er brukt opp.
I avfallsstrategien som ble lagt frem i 2013 legges det til grunn at næringslivet selv skal etablere nødvendig kapasitet til å behandle farlig avfall. Dette har imidlertid vist seg vanskelig da forsøk på dette har blitt stanset på kommunalt nivå. Dette er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å utrede mulige lokaliteter for et deponi for farlig avfall.
Klima- og miljødepartementet mottok utredningen fra Miljødirektoratet om mulige lokaliteter for et deponi for farlig avfall 2. mai i år. Departementet følger nå opp saken og frem til 3. juni har alle interesserte mulighet til å komme med synspunkter på utredningen fra Miljødirektoratet. 30. mai arrangeres det innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet for berørte parter og interessegrupper, og 7. juni vil Klima- og miljøministeren besøke Brevik. I lys av denne pågående prosessen er det for tidlig å tidfeste det videre arbeidet med å bestemme en lokasjon for et deponi for farlig avfall.
Uavhengig av hvor et deponi lokaliseres vil det måtte gjennomføres nødvendige konsekvensutredninger og planprosesser. En forutsetning for at en lokalitet egner seg er at deponering av farlig avfall kan skje på en forsvarlig måte. Et fremtidig deponi skal også ha tillatelse etter forurensningsloven og det vil stilles strenge krav til hvordan et fremtidig deponi drives.