Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2015-2016)
Innlevert: 04.05.2016
Sendt: 06.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Buskerud har lagt fram forslag til framtidig kommunestruktur i fylket. Forslaget bygger ikke på lokale vedtak siden kommunene fortsatt er i prosess og forhandlinger i henhold til tidsrammen for kommunereformen, som forutsetter kommunale vedtak innen 1. juli 2016.
Mener statsråden det er akseptabelt at fylkesmennene legger fram sin oppsummering av kommunereformen med forslag til ny kommunestruktur, før kommunene har gjennomført sine forhandlinger og fattet lokale vedtak?

Begrunnelse

Kommunereformen er i henhold til statsrådens utsagn, basert på frivillighet og lokale prosesser. I presentasjonen av kommunereformen i Kommuneproposisjonen for 2015, heter det at kommunene er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen ble gitt ansvar for å igangsette disse prosessesene. Fylkesmannen er videre bedt om å oppsummere tilbakemeldingene fra kommunene og også gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag. Fylkesmannen i Buskerud har ikke tatt seg tid til å oppsummere tilbakemeldingene fra kommunene før det ble innkalt til pressekonferanse for å presentere egne vurderinger.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Utgangspunktet for kommunereformen er de lokale prosessene der kommunene selv vedtar hvem de ønsker å slå seg sammen med. Fylkesmennene har samtidig fått en viktig rolle i reformen, ved at de skal legge til rette for gode lokale prosesser. Denne rollen har fylkesmennene fått fordi de kjenner kommunene i sine fylker svært godt, og kan tilpasse oppfølgingen av kommunene til lokale behov. Stortingsflertallet har gitt sin tilslutning til at fylkesmennene skal veilede kommunene i reformen. Fylkesmennene har valgt ulike tilnærminger for å løse oppdraget i reformen. Noen fylkesmenn har skissert felles løp for kommunene i sitt fylke for å sikre at alle kommer i havn innen fristen. Andre har hatt tett og nær dialog med det enkelte kommunestyret. Min oppfatning er at fylkesmannen i Buskerud har begrunnet sin tilnærming med et behov å ha dialog frem mot at kommunene skal fatte sine vedtak. Jeg tror at åpenhet og dialog mellom kommunene og fylkesmennene er bra for å få gode prosesser. Etter det jeg er kjent med, har fylkesmannen i Buskerud i januar orientert kommunene i brev om hvordan fylkesmannen ville legge opp arbeidet med reformen i fylket. Jeg registrerer også at fylkesmannen har laget en anbefaling til kommunene, og ikke til regjeringen. Dette gir kommunene mulighet til å vurdere fylkesmannens argumenter opp mot andre hensyn kommunene synes er viktig, før de fatter sine vedtak. Fylkesmannen i Buskerud skal deretter gi sin endelige tilrådning til regjeringen basert på de lokale vedtakene, målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur. I mitt arbeid med proposisjon til Stortinget om kommunestruktur våren 2017, vil jeg forholde meg til den endelige tilrådningen fra fylkesmennene 1. oktober.