Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1048 (2015-2016)
Innlevert: 04.05.2016
Sendt: 06.05.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 11.05.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Søgne kommune har lagt frem en kommuneplan som synes å stride mot jordloven ettersom ca. 100 dekar dyrket eller dyrkbar mark omdisponeres til utbyggingsformål. Nasjonale føringer for jordvern er betydelig skjerpet i den senere tid, bl.a. ved vedtak i Stortinget i november 2015.
Vil landbruksministeren gripe inn og stanse omdisponeringen av dyrket mark i Søgne?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Søgne kommune har nylig hatt utkast til kommunedelplan for Tangvall på offentlig ettersyn og høring. Planen er fremmet for behandling i kommunens formannskap 18. mai og kommunestyret 26. mai 2016. Tangvall er kommunesenteret i Søgne kommune, og ligger tett opptil dagens E39. I følge kommunens saksutredning legger planen til rette for at Tangvall kan videreutvikles som et attraktivt sentrum. Det framgår også at Tangvall opprinnelig er etablert i et landbruksområde, og at det er utfordrende å legge til rette for ny bebyggelse uten at det går på bekostning av dyrka mark.
Etter plan- og bygningsloven er det kommunen som har hovedansvaret for gjennom planleggingen å forme det fysiske miljø, og sikre kvaliteter og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Kommunen må i sin planlegging følge gjeldende lover og nasjonale retningslinjer og mål. De kan egengodkjenne planene dersom det ikke foreligger innsigelser fra statlige myndigheter, fylkeskommune eller nabokommune. Dersom det er fremmet innsigelse til en kommunal plan og saken ikke løses lokalt, fatter Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig planvedtak. Fylkesmannen har myndighet til å fremme innsigelse til kommunale planforslag som er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser, blant annet knyttet til jordvern. I denne konkrete saken har jeg fått opplyst at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i brev 03.03.2016 har gitt faglige råd vedrørende jordvern. Ut fra hensynet til Søgneelva som verna vassdrag, har fylkesmannen fremmet innsigelse til en del av planforslaget som ligger nærmere elva enn 50 meter.
Landbruks- og matministeren har i brev den 08.03.2016 til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn gjort oppmerksom på Stortingets vedtatte jordvernmål på maksimalt 4 000 daa omdisponering av dyrka jord pr år fram til 2020.
Regjeringen har utarbeidet Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging, som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 26. september 2014. Regjeringen har også utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. I begge disse dokumentene ligger det klare politiske signaler om at kommunene i sin arealplanlegging skal ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov.
Det framgår av saksdokumentene at Søgne kommune er godt kjent med de nevnte politiske signalene, og at planforslaget er vurdert opp mot disse også vedrørende jordvern. Som nevnt er planen nå fremmet for politisk behandling i kommunens politiske organer. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå nærmere inn i saken.