Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2015-2016)
Innlevert: 06.05.2016
Sendt: 06.05.2016
Besvart: 18.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Ifm. reguleringsplanarbeidet i Stange Sør, Hedmark, og kommunedelplanarbeidet Stange Nord aktualiseres utnytting av nedlagt jernbanegrunn ifm. omlegging av jernbanetrasé. Det ser ut til at Jernbaneverket i strid med intensjonen i Stortingets jordvernstrategi fra 2015 ikke vil tilbakeføre nedlagt trasé til jordbruk. Dette ville sikret at nettotapet av jordbruksareal går ned, og skape bedre arrondering og sammenhengende areal.
Vil statsråden sikre at nedlagte jernbanetraseer over landbruksarealer tilbakeføres til landbruk?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i 2015 en jordvernstrategi. Den nye jernbanetraseen i Hedmark vil beslaglegge mye dyrka mark, og det ser ut til at Jernbaneverket ikke vil tilbakeføre nedlagt trasé til jordbruk, noe som vil være i strid med intensjonen i jordvernstrategien.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved bygging av ny jernbane, vil gammel bane ofte kunne fristilles til andre formål. I mange tilfeller er de benyttet til gang- og sykkelveger. Der det er relevant, vil Jernbaneverket etter en konkret vurdering som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål. For den konkrete saken i Stange kommune opplyser Jernbaneverket at det derfor tas sikte på å tilbakeføre deler av gammel trase til jordbruksformål.