Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1056 (2015-2016)
Innlevert: 06.05.2016
Sendt: 09.05.2016
Besvart: 18.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Etter innføring av krav om fartøyinstruks må 1450 båter betale årsgebyr.
Hvor mye tas inn på avgiften, hvor mange tilsyn føres for de nye båtene som er inne i ordningen, hva koster tilsynene, hvor mange penger brukes på godkjenning og revisjon og til veiledning, og vurderer departementet å sette grenser for hvor mye foretakene kan ta betalt både for oppdrag (inkludert reise)?

Begrunnelse

Viser til var på Dokument nr. 15:965 (2015-2016).
Den nye avgiften skal dekke kostnader ved "godkjenning og revisjon av godkjente foretak, veiledning til disse og redere, uanmeldte tilsyn m.m."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Bakgrunn

I 2013 fastsatte Sjøfartsdirektoratet nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter, med ikrafttredelse 1. januar 2014. Regelverket ble fastsatt etter en omfattende høringsprosess, og var et kompromiss mellom Sjøfartsdirektoratet og Norges Fiskarlag.
Det nye regelverket innebærer blant annet at fiskefartøy mellom 9 og 10,67 meter skal ha fartøyinstruks og kontrolleres hos et av Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak. Kontrollen er innført av hensyn til sikkerheten til mannskapet og fartøyet, og skal sikre at fiskefartøyene har en felles sikkerhetsstandard. Fartøyinstruksen er et dokument som bekrefter dette.
Av de fiskefartøyene som skal fases inn i kontrollordningen er det om lag 1 450 fartøy som har en største lengde mellom 9 og 10,67 meter og som dermed får krav om årsgebyr fra det året de får utstedt fartøyinstruks. Ettersom det er lagt opp til en lang innfasingsperiode, fra 2016 og frem til 2021 avhengig av fartøyets byggeår og fartsområde, antas det at en god del av de eldre fartøyene blir faset ut før kravet om fartøyinstruks, og dermed årsgebyr, inntreffer. Videre er det en trend at det over flere tiår har blitt langt færre fiskefartøy pga. effektivisering i fiskeflåten.
Årsgebyret for skip består generelt av et grunngebyr (som betales for alle sertifikatpliktige skip) og et tilsynsgebyr. Fiskefartøy under 15 meter er unntatt tilsynsgebyr ettersom tilsynet er underlagt godkjente foretak.
Grunngebyrdelen av årsgebyret er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff kr. 3341,- for fartøy mellom 9 og 10 meter, og kr. 5011,- for fartøy mellom 10 og 15 meter. Ettersom det er knyttet en del usikkerhet til hvor mange fartøy som blir faset ut før kravet om årsgebyr inntreffer er det vanskelig å oppgi et eksakt beløp på hvor mye som totalt sett vil tas inn med denne avgiften. Det understrekes at denne gebyrordningen har vært gjeldende for fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter i over 15 år. Det har ikke vært en del av diskusjonen knyttet til utvidelse av kontrollordningen å behandle de minste fiskefartøyene på noen annen måte enn de som har vært en del av kontrollordningen til nå. Som for andre fartøytyper (lasteskip, passasjerskip og lektere) blir gebyret for fiskefartøy beregnet ut fra lengden på fartøyet.
Tilsyn av fiskefartøy under 15 meter utføres av godkjente foretak, jf. fremstilling over. For å få utstedt fartøyinstruks (sertifisering) må det gjennomføres en førstegangskontroll av et godkjent foretak. Fartøyinstruksen har en gyldighet på fem år for fartøy fra 9 til 10,67 meter største lengde. Etter det må fartøyet inn til en periodisk kontroll hos et godkjent foretak for å fornye fartøyinstruksen. For fartøy mellom 8 og 9 meter har fartøyinstruksen ingen utløpsdato, men for at den skal være gyldig, må periodiske egenkontroller gjennomføres av fartøyeier. Utover de obligatoriske tilsynene foretar Sjøfartsdirektoratet uanmeldte tilsyn av denne og andre fartøygrupper, hyppighet og omfang av disse varierer.
Kontroll hos godkjent foretak koster normalt fra 6 000 til 12 000 kroner, og det er fri konkurranse mellom foretakene mht. pristilbud. I tillegg kommer reisekostnader og eventuelle kostnader for utarbeidelse av teknisk dokumentasjon. Sistnevnte vil variere avhengig av fartøyets alder og av hva som finnes av dokumentasjon fra før. Departementet ser i dag ikke behov for å sette konkrete grenser for hvor mye foretakene kan ta betalt for oppdrag.
Sjøfartsdirektoratet bruker betydelige ressurser på oppfølging av godkjente foretak og generelt på arbeid relatert til fiskeflåten under 15 meter. Dette innebærer blant annet:

•utvikling og revisjon av regelverk
•holdningsskapende arbeid
•veiledning til godkjenningsforetakene for å sikre likebehandling
•utarbeidelse og revisjon av dokumenter godkjenningsforetakene benytter
•utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere
•vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for fiskeflåten under 15 meter

I tillegg til det ovennevnte kommer selve godkjenningen og revisjonen av disse foretakene. En godkjenning kan være gyldig i inntil tre år før ny revisjon gjennomføres. Denne perioden vil kunne påvirkes av funn ved revisjonene. Kostnaden knyttet til godkjenning og revisjon av foretakene er bare en begrenset del av de ressursene Sjøfartsdirektoratet bruker på oppfølging av overvåkning og kontroll av den minste fiskeflåten.