Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1060 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 09.05.2016
Besvart: 13.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I 2010 ble det innført lokalforvaltning for verneområder og nasjonalparker i Norge og så langt jeg er kjent med, har nå alle våre nasjonalparker på fastlandet fått oppnevnt egne nasjonalparkstyrer, unntatt Øvre Anárjohka.
Kan statsråden redegjøre for hvorfor det ikke er oppnevnt styre for Øvre Anárjohka?

Begrunnelse

Øvre Anárjohka nasjonalpark og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort naturområde i nord og representerer et unikt naturområde med stor variasjon i landskapstyper og dyreliv. Nasjonalparken ble etablert allerede i 1975 og er vernet gjennom en egne verneforskrift.
For å sikre en bærekraftig og lokal forankret forvaltning av verneområder og nasjonalparkene, er ansvaret for å forvalte disse områdene delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst utøve myndighet i henhold til vernereglene og utarbeide forvaltningsplaner. Gjennom forskriftene for det enkelte verneområdet settes det rammer for hvilke dispensasjoner som kan bli gitt. Videre skal forvaltningsmyndigheten rapportere, eventuelt anmelde, brudd på bestemmelser i verneforskriften til politiet.
Forvaltningsmyndigheten for nasjonalparker og andre store verneområder er delegert til regionale nasjonalpark-/verneområdestyrer. Disse består av folkevalgte representanter fra kommune og fylkeskommune, samt Sametinget i samiske områder. Forvaltningen av større verneområder i Norge er nå i stor grad overført til lokale styrer. Av 5 nasjonalparker i Finnmark er nå Seiland, Stabbursdalen, Varangerhalvøya og Øvre Pasvik nasjonalparker forvaltet lokalt. Øvre Anarjohka nasjonalpark er fremdeles forvaltet av Fylkesmannen i Finnmark.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det er riktig som representanten Pedersen påpeker, at det foreløpig ikke er oppnevnt nasjonalparkstyre for Øvre Anárjohka nasjonalpark. I St. meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge, ble det foreslått å utvide denne nasjonalparken. Det ble derfor utsatt å innføre lokal forvaltning her til en eventuell utvidelse også var på plass.
Det er som kjent svært stor lokal motstand mot å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark. I Meld. St.14 (2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold, fremgår det at regjeringen ikke ønsker å opprette nasjonalparker med mindre det er lokalpolitisk enighet om det. Regjeringen ønsker derfor ikke å gå videre med planene om å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark.
Jeg tar sikte på å innføre lokal forvaltning i Øvre Anárjohka når Stortinget har behandlet Meld. St.14 (2015-2016), og når de nødvendige budsjettrammene for å kunne opprette et nasjonalparkstyre og ansettelse av nasjonalparkforvalter er på plass.