Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1065 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp rådene fra arbeidsgruppen om å bruke ventetidsmål som på best mulig måte er egnet for styring av spesialisthelsetjenesten?

Begrunnelse

En arbeidsgruppe med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene foretok i 2010 en gjennomgang av ventetidsmålene. Konklusjonen var at gjennomsnittlig ventetid er et lite presist mål og ikke gir et godt nok bilde av den faktiske situasjonen. Det ble vist til at pasienter med lange ventetider påvirker gjennomsnittet i for stor grad, mens median ventetid er mer robust, og mindre påvirket av langtidsventende. 90 percentil ventetid ble også trukket fram i rapporten som et godt uttrykk for spredning i ventetidene. I dag publiseres både median ventetid og 90 percentil ventetid av NPR, men brukes i liten grad i styring og oppfølging av departementet. Departementet stadfester i Prop 1 S 2014-2015 at det vil vurdere hvilke ventetidsmål som er best egnet i sin styring av spesialisthelsetjenesten fra 2015.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ventetid til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er sentral styringsinformasjon. Det er avgjørende at ventetidsmålet som brukes gir et godt bilde av tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten og bør være mest mulig stabilt over tid. Det er blant annet viktig at resultatene skal være sammenlignbare, slik at man kan vurdere utviklingen over tid. Etter en samlet vurdering har jeg holdt fast ved å bruke målet om gjennomsnittlig ventetid som styringsindikator i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Fordelen med ventetidsmålet er at det er intuitivt og lett å forstå, beregningen av gjennomsnittet tar utgangspunkt i ventetidene for alle pasienter og målet sikrer kontinuitet i oppfølgingen av de regionale helseforetakene. Som stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen sier, publiserer Helsedirektoratet også median ventetid og 90 percentil ventetid, og vi kan følge utviklingen i disse. Jeg er også kjent med at de regionale helseforetakene bruker flere indikatorer for ventetider i sin styring og oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Dette er både hensiktsmessig og nødvendig på et lavere nivå.