Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1067 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvordan vil statsråden bidra til at ny sykehusstruktur for Oslos befolkning, herunder ny storbylegevakt og utbygging av nytt lokalsykehus på Aker, kan avklares snarlig, og hvordan vil han sikre god samordning mellom staten og Oslo kommune i denne saken?

Begrunnelse

Oslo universitetssykehus HF har igangsatt planleggingen av ny sykehusstruktur for Oslo. I januar 2016 vedtok styret å gå videre med arbeid med et større sykehusbygg i forlengelsen av dagens Rikshospital på Gaustad, modernisering av Radiumhospitalet og opprettelse av et nytt lokalsykehus på tomten for gamle Aker sykehus. Uten å ta stilling til alle detaljer ved OUS' planer, fremstår hovedgrepene i forslaget som fornuftige og fremtidsrettede.
Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å prioritere mellom ulike investeringsprosjekter i regionen, planlegge disse og beslutte igangsetting av enkeltprosjekter. I den nylig vedtatte ”Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)” heter det imidlertid at ”etter en viss tid i planleggingen av større investeringsprosjekter skal de regionale helseforetakene legge fram resultater og vurderinger for departementet, sammen med ekstern kvalitetssikring.” Det må forstås som at det finnes et politisk handlingsrom for å få fortgang i viktige prosesser, dersom det er behov for det.
Investeringer i størrelsesorden 40 milliarder, som det her er snakk om, og prosjekter av et slikt omfang, har åpenbart nasjonale proporsjoner. Oslo er i rask vekst, og har stort behov for å øke kapasiteten i sykehustilbudet. Spesielt viktig er dette i Groruddalen, hvor befolkningen de senere årene har hatt Ahus i Lørenskog kommune som lokalsykehus. Spørsmålet om utbygging på Aker bør kunne avklares raskt.
Arbeidet med reguleringsplaner vil også kreve samordning på kommunalt og statlig nivå. Det er også viktig fordi fremtiden for Oslo Universitetssykehus må ses i sammenheng med ny storbylegevakt, som må realiseres i samarbeid mellom den statlige spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil vise til at jeg besvarte et tilsvarende spørsmål i ordinær spørretime 4. mai 2016, spørsmål 8. Jeg gjengir derfor deler av dette svaret:

"Rapporten om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder og tilrådingen fra styret ved Oslo universitetssykehus om idéfaseprosjektet ved Oslo universitetssykehus skal etter planen behandles i styret i Helse Sør-Øst 16. juni. På samme møte skal også økonomisk langtidsplan behandles. Jeg ønsker å avvente styrets behandling.
Jeg har, som representanten er kjent med, fulgt disse prosessene tett. Jeg har vært opptatt av at Helse Sør-Øst sørger for å se på utviklingen i hele hovedstadsregionen under ett, og da spesielt forholdet mellom Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.
Styret ved Oslo universitetssykehus gikk i januar inn for et målbilde med et samlet og komplett regionsykehus – inkludert lokalsykehusfunksjoner – på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet. I den forbindelse har jeg uttrykt at det vil være naturlig å vurdere om det vil være hensiktsmessig å legge de tre bydelene som i dag får sitt tilbud på Akershus universitetssykehus, til Oslo, og eventuelt til et nytt lokalsykehus på Aker.
Jeg er kjent med at administrerende direktør ved OUS under en debatt i forrige uke uttrykte at det er ønskelig å starte med utbygging på Aker tidlig, men at utbygging av regional sikkerhetsavdeling, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker må skje parallelt og i etapper. Hva som vil være mulig å gjennomføre, vil også være avhengig av den samlede økonomiske bæreevnen i Helse Sør-Øst. Jeg har også merket meg at Helse Sør-Øst har uttrykt at de er positive til forslaget om en tidlig start av utbyggingen på Aker.
Jeg mener det er viktig at vi nå får fastslått en retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i hovedstaden. Jeg mener at vedtaket som styret ved Oslo universitetssykehus har gjort, er positivt, men at Helse Sør-Øst må sørge for å sette dette inn i en sammenheng som også avklarer framtiden for de tre bydelene som i dag får sitt tilbud på Ahus.
Jeg vil samtidig være helt tydelig på at alle endringer i hovedstaden må skje over tid, både for å sikre god utnyttelse av den kapasiteten vi har i dag, for å hindre oppbygging av overkapasitet og for å sikre at utviklingen skjer innenfor de rammene som hovedstadsområdet samlet har til rådighet."