Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1069 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger, fra bl.a. Tynset, om at det mangler penger til drift av det lokale studiesenteret. Jeg viser til Statsbudsjettet for 2016, hvor komiteen var enstemmig i sin innstilling.
På hvilken måte har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Sitat fra Innst. 12 S (2015-2016) Innstilling til Stortinget fra kirke,- utdannings- og forskningskomitéen:

"Komitéen understreker at omstillings- og kompetansehevingsbehovene er store i hele landet, og at det derfor også er et behov for fleksible utdanningstilbud som gjør utdanning mer tilgjengelig der folk bor. Her spiller utdanningssentrene en viktig rolle gjennom sine desentraliserte tilbud om grunnutdanning og etter- og videreutdanning over hele landet. Likevel er sentrenes rolle i det norske utdanningslandskapet høyst uklar. Det er stor variasjon når det kommer til tilknytning, finansiering og hvilke aktører som er involvert i driften. Komiteen mener derfor det er behov for et nasjonalt initiativ, både for å klargjøre roller og for å utløse potensialet som ligger i studiesentrene.
Komiteen fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.»"

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Meld St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver omtaler regjeringen regional kompetansepolitikk og vår vurdering av hvilken rolle nye folkevalgte regioner kan spille. Dette inkluderer å bidra til å heve kompetansen både i og utenfor arbeidslivet, gjennom utdanning og opplæring.
Regjeringen er opptatt av at et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i befolkningen er grunnlaget for at norske bedrifter skal ha den nødvendige kompetansen for vekst, innovasjon og omstilling. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere voksne både i og utenfor arbeidslivet skal holde ved like og tilegne seg ny kunnskap. Læring i arbeidslivet og etter- og videreutdanning er derfor viktig for å sikre en kompetent arbeidsstyrke.
Et godt etter- og videreutdanningsmarked er imidlertid avhengig av at både tilbuds- og etterspørselssiden fungerer godt. Undersøkelser viser at dette markedet er preget av relativt store forskjeller mellom sektorer og bransjer og liten grad av samordning både på nasjonalt og regionalt nivå. I de fleste fylker har det over tid vokst frem ulike typer organisasjoner, både offentlige og andre, som har som formål å være bindeledd mellom etterspørsel og tilbudssiden. Aktørene er svært ulikt organisert, har ulike funksjoner og har ulike navn som studiesentre, kunnskapsparker, regionale kurs- og kompetansesenter eller lignende. Variasjonene speiler ulike regionale behov for kompetanse.
Kunnskapsdepartementet vil, som varslet i meldingen, gi nye folkevalgte regioner ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning.
Regjeringen mener regionene er det riktige nivået for å vurdere hvilke aktører og organisasjoner som kan bidra til å skape en bedre sammenheng mellom etterspørsel og tilbud i det regionale arbeidsmarkedet. Om disse funksjonene legges til studiesentrene, kunnskapsparker, regionale kurs- og kompetansesentre eller andre virksomheter, vil dermed variere etter vurderinger av de faktiske regionale behovene.