Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1075 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 11.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Omorganiseringen innen fiskeridirektoratet har medført at kristiansandkontoret er foreslått nedlagt innen 31.12.16. Dette kontoret server og bidrar med kompetanse ut i Agderfylkene og Telemark.
Vil fiskeriministeren godta at kysten fra Egersund til svenskegrensen blir uten kontor eller vil ministeren sikre at lokalkontoret i Kristiansand opprettholdes?

Begrunnelse

Regjeringen i dialog med venstre og Krf vedtok reduksjon fra 7 til 5 regionskontor, der Vadsø og Trondheim ble videreført som fiskerikontor. Begrunnelsen var at færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre likebehandling, samtidig som det var viktig å ta distriktspolitiske hensyn. Region sør ble beholdt uendret med regionskontor i Egersund. Det ble argumentert med at lokalkontorene skulle fortsatt bestå kysten rundt. Nå er lokalkontoret i Kristiansand foreslått nedlagt, og det vil da ikke bli representanter fra fiskerikontoret lokalisert andre steder enn i Egersund i hele Sør-Norge, det vil si uten kontor fra Egersund til svenskegrensen. Så vidt meg bekjent foreslo en arbeidsgruppe sammen med fiskeridirektøren å opprettholde kontoret i Kristiansand, nettopp pga. sin sentrale beliggenhet i region sør og i forhold til Skagerak.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Organisering av Fiskeridirektoratet og lokalisering av kontorsteder er et virkemiddel for å sikre at Fiskeridirektoratet er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på en så god måte som mulig med de ressurser som er tilgjengelig. Kravet til kompetanse og kvalitet (inkludert likebehandling) i arbeidet blir stadig viktigere, noe som er bakgrunnen for at det er nødvendig å ha sterke fagmiljøer i direktoratet.
Færre, men større, regioner og fiskerikontor gir mulighet til å samle kompetanse og oppnå sterkere og mer spesialiserte fagmiljø langs hele kysten. Utførelsen av oppgavene som regionene har ansvar for er i endring. Ved søknadsbehandling skjer stadig mer av kommunikasjonen elektronisk, og i tråd med samfunnsutviklingen vil dette bli ytterligere forsterket. Lokal tilstedeværelse blir dermed mindre sentralt for disse oppgavene, mens et omfattende regelverk skjerper kravet til kompetanse og likebehandling, noe som tilsier samling av ansvar for oppgavene på færre steder.
Antallet kontor vil bli redusert med åtte på landsbasis, hvorav Kristiansand er ett av disse. Samtidig ble det vedtatt å opprettholde kontoret i Fredrikstad.
Stillingene som i dag er knyttet opp til kontoret i Kristiansand er tenkt benyttet til å styrke fagmiljøene i de tre gjenværende kontorene i regionen; Kopervik, Egersund og Fredrikstad. De tilsatte ved kontoret får tilbud om videre arbeid i Fiskeridirektoratet.