Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1077 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 11.05.2016
Besvart: 19.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Av totalkvoten settes det av 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske).
Hvor mye går til ungdomsfiskeordningen, på hvilket grunnlag beregnes det som settes av til fritids- og turistfiske, og i hvilken grad anser statsråden det sannsynlig at disse kvantumene stemmer med faktisk fangst?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: En av grunntankene i norsk fiskeriforvaltning er at all fangst skal avregnes norske totalkvoter, også fangst som ikke kommer på sluttseddel. Avsetningene som gjøres på torsk, hyse og sei omfatter dermed følgende driftsformer;

•Omsatt (registrert) fritidsfiske
•Ungdomsfiske (registrert)
•Ikke omsatt (uregistrert) fritidsfiske (matauk)
•Turistfiske (uregistrert)

I årene 2010 til 2015 ble det avsatt 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av både registrert og uregistrert fangst fra ungdoms- og rekreasjonsfiske (fotnote 1) . Avsetningene blir gjort før fordeling av den nasjonale kvoten på trål og konvensjonelle redskap (tas av totalkvoten). Det er ikke avsatt en egen andel til ungdomsfiskeordningen, men kvantumet som brukes under ordningen blir registrert.
Det finnes i dag ingen norsk offisiell statistikk over det samlede fritids- og turistfiske i sjøen. Tallfesting av fritids- og turistfiske har vært forsøkt utført på initiativ fra ulike aktører innen fiskerinæringen og turistnæringen.
Havforskningsinstituttet har kartlagt den kommersielle delen av turistfisket. Omfanget av turistfiske i norske farvann er estimert til å utgjøre om lag 3.000 tonn fisk årlig, hvorav andelen torsk nord for 62°N utgjør ca. 1.500 tonn.
I tillegg kommer uregistrert fangst fra fritidsfiske og turistfiske som ikke går gjennom kommersielle turistfiskeanlegg, og her finnes det foreløpig ingen gode estimat på ressursuttak. Fiskeridirektoratet mener det er rimelig å legge til grunn at hele avsetningen på 7 000 tonn torsk tas. Det registrerte fisket av hyse og sei utgjør henholdsvis ca. 50 og 300-400 tonn årlig. Fiskeridirektoratet legger til grunn at hele avsetningen av hyse og sei tas.
Omsatt fritidsfangst har variert fra 617 tonn til 1 908 tonn i årene 2005 til 2015. Fangst omsatt fra ungdomsfiskeordningen har variert fra 29 tonn til 225 tonn i samme periode. I gjennomsnitt har det blitt omsatt om lag 1 200 tonn gjennom disse ordningene de siste 11 årene.
Med tanke på størrelsen på totalkvotene føler jeg meg trygg på at dette, sammen med det uregistrerte fisket, er innenfor forsvarlige rammer. Det er også grunnen til vi setter av et visst kvantum til å dekke slike formål.

---------------------------------------

Fotnote

1). Fritids- og turistfisket