Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1078 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 11.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å redusere byråkrati, i NAV, i forbindelse med hjelpemidler?

Begrunnelse

Mennesker med varige funksjonsnedsettelser kan ha rett til hjelpemidler fra folketrygden. Mange brukere av hjelpemidler har gode opplevelser med ordningene. De fleste får heldigvis det utstyret de trenger, og som hjelper dem i hverdagen. Hjelpemidler skal kompensere for praktiske problemer som oppstår i møtet mellom den enkelte person med nedsatt funksjonsevne og samfunnets krav. De fleste brukere opplever at ordningen møter nettopp denne hensikten.
Det ble også innført stønad til en lang rekke flere hjelpemidler i 2014. Dette var en erkjennelse av at de som har behov for hjelpemidler har høyst ulike behov. Hensikten var samtidig å redusere unødvendig behovsprøving og byråkrati.
Noen brukere opplever allikevel søknadsprosessen som unødvendig tungrodd og byråkratisk. De opplever at det ikke festes lit til deres egenvurdering av hvilket eller hvilke hjelpemidler som er best for dem. Et slikt eksempel kan man lese om i Dagbladet den 25. april d.å. Der forteller Professor Jan Grue, UiO, om sine opplevelser. Han mener det burde være unødvendig at NAV skal måtte bruke ressurser på at en ergoterapeut skal vurdere hans behov, når han er best i stand til det selv.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Representanten stiller spørsmål vedrørende søknadsprosessen og tildeling av hjelpemidler. Det fremgår av regjeringsplattformen at regjeringen skal foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av perioden. Regjeringen satte i november 2015 ned et ekspertutvalg som skal foreta denne gjennomgangen. Av mandatet fremgår det at utvalget blant annet skal søke løsninger som bedrer saksbehandlingen på alle områder i tråd med brukernes behov og ønsker. Dette innebærer en vurdering av saksbehandlingstider, leveringstider, reparasjoner, opplæring med videre.
Jeg er enig med representanten at unødig byråkrati og forsinkende elementer må unngås når søknader om hjelpemidler skal behandles. Jeg har forventninger til at ekspertutvalget vil komme med gode forslag også på dette området, i tråd med mandatet.
Representanten viser til kronikken i Dagbladet 25. april, der professor Jan Grue delte sine opplevelser som brukerpassbruker, og mottaker av hjelpemidler. Jeg har tatt kontakt med Jan Grue, og hadde et møte fredag 13. mai der vi diskuterte de forhold han påpekte i sin kronikk. Jeg er takknemlig for Grues innspill, og vil jobbe for at vi stadig får et bedre tilrettelagt system for formidling av hjelpemidler.