Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1088 (2015-2016)
Innlevert: 12.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 27.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vi har innsatte som er dømt for alvorlige forbrytelser og i gjernings-øyeblikket var sterkt påvirket av legale legemidler. Fra fengselslege får jeg tilbakemelding på at det gjelder spesielt Xanor og Rivotril. Det foreligger ingen statistikk, ei heller over leger som er blitt fratatt rekvireringsrett på enkeltstående legemidler.
Når vi vet at disse legemidlene kan trigge så sterk aggresjon hos personer som er disponert for det, bør ikke ministeren ta initiativ til kartlegging av omfanget og aktivt begrense forskrivningsrett?

Begrunnelse

I fengslene har vi innsatte som er dømt for alvorlige kriminalitet, uten å erindre noe fra handlingen. I følge helsepersonell i fengslene har mange av disse vært sterkt påvirket av legale legemidler som Rivotril eller Xanor i gjerningsøyeblikket. Disse legemidlene kan, for mennesker som er disponert for det, trigge ukontrollert aggresjon.
Når dette utgjør et så stort problem med så fatale konsekvenser er det underlig at man ikke har bedre statistikk over dømte som har brukt legale og illegale stoffer i gjerningsøyeblikket.
I tillegg til importrestriksjoner og andre tiltak for å motvirke illegal omsetning av legale legemidler, bør man også vurdere tiltak for å begrense tilgangen. Mange leger blir utsatt for press for å forskrive medikamenter til faglig uforsvarlig eget bruk eller til illegal omsetning. Jeg har fått innspill på at Xanor bør forbys på grunn av de uheldige bivirkningene og det finnes fullverdige erstatningspreparater, mens Rivotril bør kun forskrives av nevrospesialister i spesialisthelsetjenesten til de pasientene som har positiv helseeffekt av preparatene.
Det er heller ingen oversikt over antall leger som har fått advarsel, begrenset forskrivningsrett eller blitt fratatt rekvireringsretten på enkeltstående legemidler. Det er vanligvis høy terskel for å varsle om kollegaer og få misbrukere som varsler.
For å beskytte samfunnet mot så uheldige utslag av misbruk, burde man sett på allmennpreventive tiltak.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Rivotril (klonazepam) har vært på markedet siden 1974, og er godkjent til bruk ved epilepsi, men brukes også ved angst. Xanor (alprazolam) har vært på markedet siden 1994, og er godkjent til bruk ved panikkangst der annen behandling ikke har ført frem eller anses uegnet.
Rivotril og Xanor tilhører gruppen benzodiazepiner, er i reseptgruppe B og er såkalte vanedannende legemidler. Data fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet viser at det er relativt få pasienter som benytter alprazolam og klonazepam og antallet brukere går nedover: fra 13354 (0,29 % av befolkningen) brukere av klonazepam i 2004 til 9854 (0,19 %) brukere i 2015 og tilsvarende for alprazolam med 5455 (0,12 %) brukere i 2004 til 3201 (0,06 %) brukere i 2015.
Statens legemiddelverk har mottatt totalt 53 bivirkningsmeldinger ved bruk av klonazepam. Av disse gjelder 21 psykiatriske bivirkninger. For alprazolam har Legemiddelverket mottatt 39 bivirkningsmeldinger, hvorav 23 gjaldt psykiatriske bivirkninger.
I følge narkotikastatistikken fra Kripos om meldte beslag gjort av tollvesenet og politiet, ble det i 2015 beslaglagt 730 000 tabletter benzodiazepiner (alle typer) fordelt på omtrent 6 100 beslag. Kripos oppgir at en svært stor andel av beslagene er originale tabletter produsert for land i Øst-Europa, som så blir smuglet inn i Norge. Klonazepam står for vel halvparten av beslagene av benzodiazepiner og 2/3 av den beslaglagte mengden.
Legemiddelverket har opplyst at særskilt Rivotril blir smuglet inn i store kvanta fra Øst-Europa. Det er viktig å understreke at det meste av Rivotril og Xanor som påvises hos påvirkede bilførere og fengselsinnsatte kommer fra illegale kilder, ikke fra ordinær forskrivning.
Bivirkningsnemnda diskuterte misbrukspotensialet av alprazolam i 2010 og mente den gangen at det ikke var grunnlag for å omklassifisere alprazolam til A-preparat. Legemiddelverket ble samtidig bedt om å følge utviklingen og ved behov vurdere om det er grunnlag for å se på gruppen benzodiazepiner som helhet. Spørsmål om reseptstatus for klonazepam og alprazolam ble på nytt tatt opp med Bivirkningsnemnda i 2015, men arbeidet er ikke sluttført pr mai 2016. Legemiddelverket vil følge opp dette arbeidet.
Det er kjent at benzodiazepiner har et stort misbruks- og avhengighetspotensiale. Benzodiazepiner oppleves også som et problem blant de som jobber med rusmisbrukere. Benzodiazepiner omfattes av psykotropikonvensjonen og står derfor på narkotikalisten. Tradisjonelt har reseptgruppe B omfattet legemidler som dekkes av denne konvensjonen, men det finnes flere unntak (amfetamin, flunitrazepam, GHB (natriumokybat), Sativex (cannabis)) som er i reseptgruppe A.
En flytting til reseptgruppe A vil kunne øke bevisstheten hos leger og gi mindre forskriving av alprazolam og klonazepam, spesielt til pasienter med kjent eller tidligere rusmisbruk. En omklassifisering kan imidlertid føre til overgang til bruk av andre problematiske legemidler.
I henhold til Legemiddelforskriften § 7 4 har Legemiddelverket anledning til å gi forskrifter om hvilke reseptpliktige legemidler som bare kan rekvireres av bestemte sykehus eller av visse spesialister. Jeg vil be Legemiddelverket vurdere om forskrivningen av disse legemidlene bør begrenses til enkelte spesialistgrupper, men det er et viktig moment at Rivotril som misbrukes i hovedsak kommer fra illegal import.
Helsedirektoratet publiserte i april 2014 en oppdatert veileder om rekvirering og forsvarlighet av vanedannende legemidler. Målet med veilederen er å gi god faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og pasienter som allerede er avhengige kan få hjelp til å trappe ned. Helsedirektoratet har inngått avtale med Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser for å utvikle et e-læringsverktøy, primært for allmennleger. E-læringsverktøyet ferdigstilles og implementeres sommeren 2016. I tillegg har Helsedirektoratet gjennomført og planlagt prosjekter i tilknytning til forbedringer i fastlegenes elektroniske journalsystemer når det gjelder legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming.
Jeg har tro på at den oppdaterte veilederen sammen med E-læringsverktøyet vil føre til en bedre praksis blant forskrivende leger og dermed gi bedre kontroll med forskrivningen av disse legemidlene. Videre vil forbedret funksjonalitet i legens journalsystem bidra til å gi legen bedre oversikt over listeinnbyggernes forbruk av medisiner, herunder Xanor og Rivotril. Forbedringer i legenes journalsystemer vil også bedre tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll med forskrivningen hos enkelt leger, og lette arbeidet for tilsynsmyndighetene hvis de gjennomfører tilsyn knyttet til legemiddelforskrivning. Jeg vil presisere at kontroll av en leges forskrivning begrenses til tilfeller der det foreligger mistanke om uforsvarlig forskrivning, eller der hvor Statens helsetilsyn tidligere har gitt en advarsel. I 2014 mistet seks leger forskrivningsretten for legemidler i gruppe A og B, det samme som i 2013. I 2014 ga seks leger frivilling avkall på retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.