Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1089 (2015-2016)
Innlevert: 12.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 23.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Er statsråden trygg på at reservasjonsretten mot å kun motta post fra det offentlige digitalt er tilstrekkelig kjent?

Begrunnelse

Det har tidligere blitt opplyst på NAV sine internettsider at de fra april 2016 ikke lenger vil sende utbetalingsmeldinger på post til de som er digitalt tilknyttet. Dvs. brukere ikke lenger ville motta utbetalingsmelding hvis de har en digital postkasse eller har vært på Altinn for å sjekke selvangivelsen sin.
Dette ville gjelde ca. 600 000 mennesker som mottar sine pensjoner eller trygdeytelser fra det offentlige. Svært mange av disse er gamle mennesker uten forhold eller kjennskap til digitale verktøyet.
NAV skrev videre på sine hjemmesider at «de som ikke bruker digitale tjenester fra det offentlige, vil få utbetalingsmeldingene i posten inntil videre», noe de selv definerte til å bety ut året 2016.
Nylig har statsråden tatt kontakt med NAV og informasjon er nå tilgjengelig om en reservasjonsløsning for de som ikke ønsker å motta kun digital informasjon.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg forstår spørsmålet slik at det omhandler reservasjonsretten mot digital post fra det offentlige generelt, men jeg gjør oppmerksom på at mitt svar dekker kun mulighetene til å reservere seg mot digital post fra Arbeids- og velferdsetaten.
Digitaliseringsforskriften, som er et viktig virkemiddel i regjeringens digitaliseringsstrategi, stadfester at digitale nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. Dette gjelder selvsagt også for Arbeids- og velferdsetatens tjenester. Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at digitaliseringsforskriften ligger til grunn for etatens arbeid med dette. Det innebærer bl.a. at Arbeids- og velferdsetaten har sluttet å sende utbetalingsmeldinger på papir til mottakere av pensjon og uføretrygd som allerede er digitale brukere, og som ikke har reservert seg. Etaten jobber også bevisst for å øke den digitale kommunikasjonen med sine brukere og oppfordrer brukerne til å registrere seg i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Kontaktinformasjonen fra dette registeret vil bli lagt til grunn for utsendelsene fra etaten fremover. Gjennom KRR kan man reservere seg mot viktig informasjon digitalt. Det er Difi som forvalter registeret. Difi kan kontaktes digitalt, men også per telefon eller ved brev.
Jeg legger til grunn at utbetalingsmeldingene på papir for alle etatens tjenester skal avvikles, men dette skal skje gradvis. Jeg gjør oppmerksom på at alle pensjonister og uføretrygdede har mulighet til å se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på NAV.no. Her finner de utbetalingsinformasjonen i god tid før utbetalingen skjer, og de får oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger. Samtidig må det avklares hvordan informasjonsbehovet for dem som ikke har eller kan bruke PC kan møtes. Etaten vil kunne bistå med service og veiledning til dem som har behov for slik informasjon, slik at alle gis mulighet til å ha oversikt over ytelser som mottas og relevant informasjon om disse. For eksempel kan de som ikke har PC eller elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, henvende seg til NAV kontaktsenter og få utbetalingsopplysningene lest opp. Dersom bruker har behov for det, kan det da også avtales at utbetalingsopplysningene sendes i posten.
Departementet er opptatt av at etaten skal utvikle nye og bedre digitale tjenester som brukerne vil være tjent med og som også vil bidra til å effektivisere Arbeids- og velferdsetaten. Jeg vil følge dette opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.