Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1092 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Hvor stor er økningen i forsvarsbudsjettet sammenliknet med den forventede økningen som lå til grunn i langtidsplanen utregnet for hvert av årene 2014 og 2015?

Begrunnelse

Langtidsplanen for forsvaret for perioden 2013-2016 la opp til økte bevilgninger til Forsvaret.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mai 2016 med spørsmål fra stortings-representant Marit Nybakk om økningen i forsvarsbudsjettet sammenliknet med den forventede økningen som lå til grunn i langtidsplanen for hvert av årene 2014 og 2015.
I inneværende langtidsplan, jf. Stortingets behandling av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012), legges det til grunn at den ordinære forsvarsrammen videreføres på saldert 2012-nivå. I 2015 og 2016 er det i tillegg forutsatt en midlertidig styrking av budsjettet til kampflyinvesteringer med 1,5 mrd. 2012-kroner hvert av årene. Andre økninger i forsvarssektoren skulle dekkes inn gjennom omdisponeringer innenfor rammen fra interneffektivisering, og ved at forsvarssektoren fikk beholde frigjorte midler fra reduksjoner i Norges internasjonale militære bidrag, ned til et nivå på 600 mill. kroner.
Saldert budsjett for 2014 var 43,03 mrd. 2014-kroner eller 41,30 mrd. 2012-kroner. Dette er 0,77 mrd. 2012-kroner høyere enn forutsatt i langtidsplanen. Saldert budsjett for 2015 var 43,79 mrd. 2015-kroner eller 40,84 mrd. 2012-kroner. Dette er 1,19 mrd. 2012-kroner lavere enn forutsatt i langtidsplanen. Dette har blant annet bakgrunn i avsatte midler som ble benyttet til innbetalingene til kampfly i 2015, jf. Stortingets behandling av Innst. 375 S (2011–2012) til Prop. 111 S (2011–2012). Anskaffelsen av kampfly med baseløsning innebar en særskilt utfordring knyttet til å fordele de samlede utbetalingene, slik at de ble tilpasset forsvarsrammen for det enkelte budsjettår. For 2012 ble det, som et engangstiltak, holdt tilbake midler på posten fra formål under kapittel 1760, post 45, slik de var angitt i
Prop. 1 S (2011–2012) for Forsvarsdepartementet. Disse skulle omdisponeres til kampflyinvesteringen for etterfølgende år. Den siste delen av denne avsetningen ble benyttet til utbetalingene i 2015.
Den nye langtidsplanen vil vise at regjeringen vil fortsette den reelle styrkingen av Forsvaret i årene som kommer.