Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1094 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren redegjøre om hvor mange dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens det i år er søkt om etableringstilskudd for, og synliggjøre hvordan målet om 1200 nye plasser i 2016 skal nås?

Begrunnelse

På statsbudsjettet for 2016 er det lagt til rette for etablering av 1200 nye dagaktivitetsplasser. Tidligere år har det vært en tendens til at midlene ikke blir brukt opp, og at det ikke blir etablert så mange plasser som stortinget har lagt til rette for.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og opplyser om at det ved midten av mai er gitt tilskudd til i overkant av 400 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens av de 1200 plassene regjeringen har lagt til rette for i 2016. Både departementet og direktoratet følger denne utviklingen tett.
Regjeringen er opptatt av å bedre demensomsorgen og har derfor lagt frem en ny demensplan; Demensplan 2020, med mål om å skape et samfunn der også mennesker med demens er inkludert og kan delta.
Flere av innspillene fra brukere og pårørende på de regionale dialogmøtene knyttet til utviklingen av Demensplan 2020 berørte behovet for dagaktivitetstilbud. Innspillene dreide seg i hovedsak om behov for et mer fleksibelt og differensiert aktivitetstilbud og behov for mer fysisk og sosial aktivitet tilpasset den enkeltes alder, funksjonsnivå og interesser. Å legge til rette for utbygging av aktivitetstilbud er derfor et viktig område i regjeringens nye demensplan.
Det er behov for økt kunnskap og informasjon om ordningen. Helsedirektoratet driver derfor utstrakt informasjonsarbeid for å spre kunnskap om ordningen. Videre har Helsedirektoratet gitt Fylkesmennene i oppdrag i 2014 og 2015 å følge opp kommuner som ikke har søkt tilskudd eller som ikke har et dagaktivitetstilbud. I virksomhets- og økonomiinstruksen for fylkesmannen for 2016 tydeliggjør departementet at Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre Demensplan 2020, herunder utbygging av dagaktivitetstilbudet.
Jeg vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak om dagaktivitetstilbud. I Demensplan 2020 har regjeringen sagt at kommunene skal få en lovpålagt plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, gjeldende fra 1.1.2020. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020, og det er viktig at kommunen bruker årene framover til å bygge ut dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.