Skriftlig spørsmål fra Mazyar Keshvari (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1104 (2015-2016)
Innlevert: 18.05.2016
Sendt: 18.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Mazyar Keshvari (Uav)

Spørsmål

Mazyar Keshvari (FrP): Vil statsråden ta Follobanen-prosjektets påvirkningen på Åsland-prosjektet i ettersyn, og bidra til å bringe klarhet i spørsmål knyttet til virkningen av den planlagte deponering av steinmasser fra tunnelprosjektet?

Begrunnelse

Da Oslo kommune nedla Prinsdal skytebane i 2007, ble det i samme vedtak bestemt at det skulle bygges en ny bane som erstatning. Denne erstatningsbanen ble det etter kort tid bestemt at skulle legges til det tidligere pukkverket ved Åsland sør i Oslo. Store deler av samme område er i dag anleggsområde for Follobanen-prosjektet.
Byråd Rina Mariann Hansen uttalte til NRK Østlandssendingen 12. februar i år at Follobanen var årsak til en merkostnad på 39 millioner kroner på Åsland-prosjektet. Den samme påstanden kom også frem i et notat sendt til Oslo bystyrets samferdsels- og miljøkomité 29. januar hvor det ble understreket at merkostnadene kom til «som følge av massedeponeringen knyttet til utbyggingen av Follobanen».
Jernbaneverkets Rikke Lill Holund kommenterte til NRK Østlandssendingen i samme artikkel at byrådens anslag var mye høyere enn det Follobanens inngrep i området skulle tilsi. Holund understreket samtidig at JBV var åpne for å gå i dialog med Oslo kommune om inndekking av merkostnader påført av Follobanen-prosjektet.
Åsland skytebane har vært på Oslo Idrettskrets prioriteringsliste siden 2010 og ble vedtatt bygget av Oslo bystyre i budsjettet for 2015. Oslo fikk et nytt bystyreflertall og byråd etter valget høsten 2015. Det nye byrådet la den omtalte kostnadsøkningen til grunn da de i sitt budsjett for 2016 la Åsland-prosjektet på is med tillegget «Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett foreta en gjennomgang av prosjektet og kostnadene knyttet til ny skytebane på Åsland».
Allerede i et notat til Oslo bystyrets samferdsels- og miljøkomité 2. februar skrev byråd Hansen at Eiendoms- og byfornyelsesetaten var instruert til å drøfte eventuelle merkostnader av massedeponering med JBV.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Hoveddelen av massene fra Follobanetunnelene tas ut via tverrslag ved Åsland. I reguleringsplan for utvidet riggområde ved Åsland, vedtatt 3. september 2014, er det tilrettelagt for at terrenget løftes i området nord for Holstad gård, og dermed blir bedre tilpasset planlagt fremtidig byutvikling på Gjersrud-Stensrud. Den godkjente planen muliggjør deponering av ca. 1/3 av massene fra Follobanen.
Jernbaneverket opplyser om at de nå samarbeider med Oslo Kommune om en revidering av områdeplanen for Gjersrud-Stensrud. Revideringen følger diskusjoner med Oslo kommune i løpet av våren 2016, og omhandler endret terrengoppfylling i området. Ambisjonen er å tilrettelegge for deponering av det aller meste av massene fra Follobanen, og dermed minimere transportbehovet ut fra området. Et av premissene for revideringen er at terrenget tilpasses slik at planlagt skytebane er i samsvar med reguleringsplanen for Åsland skytebane i fjell (S-4572) og at oppfyllingen ikke påvirker inngangspartiet for skytebanen.
Skytebanen på Åsland er planlagt sprengt inn i fjellet nesten "vegg i vegg" med Jernbaneverkets midlertidige betongfabrikk på Åsland. Jernbaneverket har med bakgrunn i risikoen for at rystelser vil kunne påvirke pågående produksjonen av betongelementer (støpningsprosessen) og med tanke på sikkerheten for de som jobber på anlegget påpekt at forsiktig sprengning i påhuggssonen og tiltak for å hindre sprut må legges til grunn ved bygging av skytebanen. Merkostnaden ved dette vurderes som liten.
Jernbaneverket er innstilt på å kompensere for eventuelle ulemper skytebaneprosjektet blir påført. Jernbaneverkets vurdering er at ulempene er langt lavere enn de kostnadstallene som har versert i media (39 mill. kroner). Med de siste tilpasningene som er gjort i reguleringsplanforslaget, er Follobaneprosjektets vurdering at ulempen er i størrelsesorden 0-10 pst. av nevnte nivå.
Jernbaneverket opplyser videre at de ikke har mottatt noen krav fra Oslo Kommune om kompensasjon for eventuelle ulemper som massedeponeringen fra prosjektet vil påføre utbyggingen av skytebanen på Åsland.