Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1105 (2015-2016)
Innlevert: 18.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 27.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Omlag 1/3 av norsk uførepensjon gis på grunnlag av psykiske lidelser. UNI Helse leder et forskningsprosjekt som evaluerer effekten av "Individuell Jobbstøtte", et innovativt tiltak med fokus på rask retur til ordinært lønnet arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser. Tilbakemelding fra Kronstad DPS er svært positiv.
Vil ministeren sørge for at helsedirektoratet prolongerer støtten til de involverte i prosjektet i 2017, slik at det blir kontinuitet og varig tilbud etter at forskningsresultatene er klare i høst?

Begrunnelse

Arbeidsrettede tiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser har i hovedsak omfattet arbeid med bistand eller arbeidspraksis i skjermet virksomhet. UNI Research Helse leder et forskningsprosjekt som evaluerer tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS). Metodikken er godt dokumentert fra internasjonale studier, men har ikke vært prøvd i Norge i rendyrket form for denne gruppen.
Evalueringen er utformet som en randomisert kontrollert studie i 6 norske fylker. Det innebærer en effektevaluering, prosessevaluering og en kost/nytte-analyse, der IPS sammenliknes med ordinær arbeidsrettede tiltak på en rekke utfallsmål relatert til arbeidsdeltagelse, psykisk helse og livskvalitet.
Prosjektet vil gi evidensbasert kunnskap om rehabilitering av en viktig pasientgruppe som står i fare for å bli ekskludert fra det norske arbeidsmarked.
Oppdragsgiver er NAV, men alle de involverte helseinstitusjonene har fått støtte fra helsedirektoratet ut 2016.
Resultat av forskningen skal foreligge i slutten av oktober. Kronstad DPS er en av deltakerne i prosjektet. De melder om svært positive resultater, men er bekymret for at de får for kort tid fra resultatene foreligger til å få på plass en varig løsning som bygger på den kompetansen som er bygget opp. Det hadde derfor vært formålstjenlig å få en faglig forsvarlig overgangsperiode med støtte fra Helsedirektoratet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med representanten Grung i at det er viktig å legge til rette slik at mennesker med psykiske helseutfordringer raskest mulig kommer ut i eller tilbake til jobb. Det gjelder også i høyeste grad de med alvorlige psykiske lidelser. Erfaringene fra blant annet Jobbmestrende oppfølging er at mennesker vi tidligere tenkte ikke kunne "klare seg" i arbeidslivet, gjør nettopp det. Arbeid og aktivitet gir mening, mestringsfølelse og bedre helse, og arbeidsinntekt gir stabilitet og trygghet for den enkelte. Alt dette er avgjørende for at vi alle skal kunne leve gode liv.
Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vurdere hvordan tiltak som i dag finansieres gjennom prosjektmidler, men som er ferdig evaluert eller blir ferdig evaluert i 2016, kan videreføres i tjenestenes ordinære drift eller eventuelt avvikles. Dette er et omfattende og krevende oppdrag som berører flere tiltak enn Individuell jobbstøtte. Oppdraget er videre et uttrykk for at jeg mener vi må sikre oss at gode, evaluerte prosjekter finner sin plass i de ordinære tjenestene slik at de ikke blir et tilbud for de få, men når flest mulig. Slik kan vi også bidra til å spre gode erfaringer og kompetanse slik at dette kan tas i bruk også andre steder.
Når det gjelder det spesifikke prosjektet representanten spør om, Individuell jobbstøtte, så vil evalueringen foreligge i desember 2016. Hvordan finansieringen av dette prosjektet håndteres i 2017 er et budsjettspørsmål. Regjeringen vil komme tilbake til det i den ordinære budsjett-prosessen.