Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1108 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Gitt de forutsetninger Finansdepartementet la til grunn for å estimere provenyeffekt av det økte skjermingsfradraget utover risikofri rente på 340 mill. kroner (jmf. tabell i Innst. 273 S (2015 – 2016)), hvordan fordeler provenytapet seg blant dem som mottar utbytte, inndelt i inntektsgruppene 0–200 000 kr, 200 000–400 000 kr, 400 000–500 000 kr, 500 000–600 000 kr, 600 000–1 mill. kr, 1 mill. kr–2 mill. kr, 2 mill. kr-5 mill. kr og over 5 mill. kr?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: