Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1109 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Gitt de forutsetninger Finansdepartementet la til grunn for å estimere provenyeffekt av det økte skjermingsfradraget utover risikofri rente på 340 mill. kroner (jmf. tabell i Innst. 273 S (2015 – 2016)), hvordan fordeler provenytapet seg blant dem som mottar utbytte inndelt i formuesgruppene negativ formue, 0 kr–0,5 mill. kr, 05 mill. kr–1 mill. kr, 1 mill. kr–5 mill. kr, 5 mill. kr–10 mill. kr, 10 mill. kr–50 mill. kr, 50 mill. kr til høyeste praktisk målbare formuesintervall, og over?