Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 27.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Barn med autisme blir mange steder kasteballer mellom sykehus og kommune. Man må sikre at spesialisthelsetjenesten har nødvendige ressurser og spisskompetanse til å følge opp og veilede kommune/barnehage/skole og foreldrene på en god måte. Det er tydelig at disse hjelpetrengende barna plasseres bakerst i køen når enkelte sykehus skal prioritere.
Hvordan kan statsråden sikre barn med autisme et godt, helhetlig og likeverdig tilbud fra spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvor de bor?

Begrunnelse

Dette er dessverre en velkjent problemstilling for barn med autisme og deres foreldre. Det er trist og faglig uforståelig at enkelte sykehus ikke stiller opp med den nødvendige veiledningen og oppfølgingen av disse barna. Dette er barn svært komplekse utviklingsforstyrrelser som trenger en oppegående spesialisthelsetjeneste.
Dette helt nødvendige og manglende tilbudet fører til at foreldre ser seg nødt til å flytte, slik at de kan få et bedre tilbud til sine barn, eller som beskrevet i Romerikes Blad 19/5, hvor en familie må betale 15000 kr i måneden for hjelp til sin sønn med autisme, en hjelp/veiledning som åpenbart Ahus skulle ha tilbudt dem.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er i likhet med representanten de Ruiter opptatt av at barn med autismespekterforstyrrelser skal få et godt og helhetlig tilbud i et samarbeid mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og foreldrene. Dette uttrykte jeg også i svar på et liknende spørsmål i februar, Dokument 15:587 (2015-2016), fra representanten Kjønaas Kjos. I svaret la jeg vekt på informasjon mottatt fra Helse Sør-Øst RHF om et pågående arbeid med å forbedre tilbudet til barn med autisme og deres familier.
Dette omfatter også TIOBA- metodikken som er bakgrunnen for spørsmålet fra representanten de Ruiter, og som en familie i Akershus selv betaler for til sin sønn.
Som representanten refererer til, gir spesialisthelsetjenesten i andre deler av helseregionen et tilbud om slik veiledning til kommunenes fagpersonell og til foreldrene.
Departementets krav til Helse Sør-Øst er at tilbudet til befolkningen er forsvarlig og godt. Departementet vil derfor normalt ikke pålegge de regionale foretakene å følge en bestemt behandlingsprosedyre. Hvis forsvarlighetskravet er ivaretatt, ligger det til RHFenes sørge for- ansvar å utforme tjenestetilbudet.
Som jeg også redegjorde for i svaret til representanten Kjønaas Kjos arbeider Helse Sør-Øst RHF med å forbedre det allerede omfattende tilbudet til barn med autisme og deres familier. TIOBA- metodikken er sentral i dette utviklingsarbeidet. Jeg legger til grunn at tilbudet som gis ved Akershus universitetssykehus vil bli vurdert i denne sammenhengen. Jeg legger videre til grunn at arbeidet gjennomføres i et nært samarbeid med aktuelle kommuner og bydeler, og ikke minst i samarbeid med brukerne av tjenestene til barn med autismespekterdiagnose.