Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 20.05.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 30.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp at hensynet til hvitvasking- og terrorbekjempelse blir ivaretatt under utarbeidelsen av revidert hvitvaskingslovgivning?

Begrunnelse

Terrorfinansiering er en stadig mer aktuell problemstilling i forbindelse med hvitvasking. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt 20. mai 2015. 2. februar presenterte EU-kommisjonen handlingsplan for å styrke arbeidet mot terrorfinansiering. EUs tidligere frist for implementering av direktivet ble fremskyndet. Undertegnede erfarer at man innad i EU er meget klar på hvilke spilltyper som innebærer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, og ikke.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen nedsatte i februar 2015 et lovutvalg (Hvitvaskingslovutvalget) som skal utrede og komme med forslag til nye regler i hvitvaskingsloven, herunder blant annet for å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2015/849) samt ny forordning om informasjon som skal følge betalinger (forordning (EU) 2015/847). Lovutvalget skal også vurdere og eventuelt foreslå tiltak for å følge opp merknadene i FATFs evalueringsrapport om Norge fra desember 2014.
Hvitvaskingslovutvalget er bredt sammensatt av fageksperter og medlemmer som representerer berørte interessentgrupper av forslaget. Utvalget har dermed en sammensetning som gjør det egnet til å foreslå nødvendige og hensiktsmessige lovendringer på hvitvaskings- og terrorfinansieringsområdet.
I tråd med sitt mandat leverte hvitvaskingslovutvalget sin første delutredning til Finansdepartementet i november 2015. Departementet sendte delutredningen på høring med høringsfrist 1. mai 2016. Delrapporten ligger nå til vurdering i departementet. Hvitvaskingslovutvalget skal etter mandatet levere sin andre delutredning til Finansdepartementet høsten 2016.
Jeg er kjent med at EU-kommisjonen 2. februar 2016 la frem en tiltaksplan på anti-terrorfinansieringsområdet, «Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing». I tiltaksplanen er det blant annet varslet at endringer i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv vil komme i løpet av første halvår 2016. Jeg vil anta at eventuelle endringer i EUs hvitvaskingsdirektiv vil være EØS-relevante, og vil måtte gjennomføres i norsk rett etter innlemmelse i EØS-avtalen. I forbindelse med at EU-kommisjonen la fram forslaget til tiltaksplan, ble det også oppfordret til rask gjennomføring av direktivet i medlemslandenes nasjonale regelverk. Jeg er imidlertid ikke kjent med at det er fattet vedtak som formelt fremskynder gjennomføringsfristen i EU.