Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2015-2016)
Innlevert: 20.05.2016
Sendt: 20.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden opplyse Stortinget om kva spesialisthelsetenestetilbod som vert gitt på Rjukan sjukehus i dag, jamfør det som vart skissert i Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2012-2014 side 41, om fremtidig planlagt sykehusbehandling (dagtilbud og poliklinikk) på Rjukan, og om desse blir klassifisert som sykehusvirksomhet, jamfør Helseforetakslova sin § 32?

Begrunnelse

Viser til vedtatt Utviklingsplan for Sykehuset Telemark 2012-2014, godkjent i føretaksmøte 5.juni 2014. I Utviklingsplanen er det ein tabell på side 41, om planlagte tilbod ved Rjukan sykehus etter avvikling av døgn- og akuttfunksjonar. Spørsmålsstillar ber om ein oversikt over kvar einkelt av desse punkta i tabellen, korleis dei er fulgt opp av føretaket, og om dette er sjukehusvirksomhet, eller ikkje.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehuset Telemark HF opplyser at alle punktene fra Utviklingsplanen er innfridd, bortsett fra gynekologitjenester som ikke er på plass på grunn av rekrutteringsproblemer. De opplyser at de i tillegg nå i vår har etablert en poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering ved Rjukan sykehus (hver 6 uke). Når det gjelder indremedisin, ivaretar indremedisinere fra Notodden for tiden generell indremedisinsk poliklinikk på Rjukan på grunn av sykdom hos ansatte på Rjukan.
Sykehuset Telemark opplyser at cellegiftbehandling på Rjukan er utført i mindre grad enn planlagt, med bakgrunn i at man ikke har hatt tilgjengelig god nok kompetanse på Rjukan for å gjennomføre arbeidet. Pasientene har da fått sin behandling på Notodden.
Sykehuset Telemark opplyser ellers at man fortløpende vurderer om det polikliniske tjenestetilbudet på Rjukan ivaretar befolkningens behov.
Helseforetaket opplyser videre at den opprinnelige utviklingsplanen ikke er endret, men at foretaket utvikler en Utviklingsplan i et 2030-perspektiv basert på Utviklingsplanen 2014-2016. Planen beskriver ikke endret tjenestetilbud på Rjukan.
Når det gjelder en vurdering av hvorvidt spesialisthelsetjenestetilbudet som i dag er på Rjukan er sykehusvirksomhet eller ikke og spørsmålet knyttet til helseforetaksloven § 32, vil jeg vise til mitt brev til helse- og omsorgskomiteen av 24.5.2016. Spesialisthelsetjenestetilbudet på Rjukan i dag er innrettet på dagbehandling og ikke døgnopphold. Det er dermed ikke et akuttsykehus eller et sykehus uten akuttfunksjoner, som er begrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan og som Stortinget har sluttet seg til. Tilbudet som er på Rjukan i dag er derfor spesialisthelsetjeneste, men ikke sykehusdrift.
Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på at gjengivelsen av sykehusbegrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget har sluttet seg til ved en inkurie ble feil i mitt brev til helse- og omsorgskomiteen av 24.5.2016 hvor det står: "Det er imidlertid ikke et nærsykehus, et akuttsykehus eller et sykehus med akuttfunksjoner, som er begrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan og som Stortinget har sluttet seg til." Det skulle stå: "Det er dermed ikke et akuttsykehus eller et sykehus uten akuttfunksjoner, som er begrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan og som Stortinget har sluttet seg til."