Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1124 (2015-2016)
Innlevert: 20.05.2016
Sendt: 23.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Etter innføring av krav om fartøyinstruks må 1450 båter betale årsgebyr. Jeg viser til to tidligere svar på spørsmål om gebyret. I siste svar viser statsråden til at Sjøfartsdirektoratet har nettsider, og bruker ressurser på "vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for fiskeflåten under 15 meter."
Er det virkelig sånn at en fisker med båt på ti meter betaler for oppdateringen av en undernettside hos direktoratet, og er det vanlig ellers i forvaltningen at yrkesutøvere betaler for nettsider på denne måten?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Årsgebyret for skip består av et grunngebyr, som betales for alle sertifikatpliktige skip, og et tilsynsgebyr. Fiskefartøy under 15 meter er unntatt tilsynsgebyr ettersom tilsynet er underlagt godkjente foretak. Grunngebyret i årsgebyret er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff kr. 3341,- for fartøy mellom 9 og 10 meter, og kr. 5011,- for fartøy mellom 10 og 15 meter.
Grunngebyret i årsgebyret dekker tjenester som ikke kan knyttes direkte til en næringsdrivende, men samlet til gruppen.
Som nevnt i mitt tidligere svar på spørsmål nr. 1056 til skriftlig besvarelse, er det viktig å se helheten i direktoratets oppgaver og arbeid med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier for denne fartøygruppen.
Direktoratet bruker betydelige ressurser på oppfølging av godkjente foretak og generelt på arbeid relatert til fiskeflåten under 15 meter. Dette omfatter blant annet selve godkjenningen og revisjonen av foretakene. I tillegg kommer utvikling og revisjon av regelverk, holdningsskapende arbeid, veiledning til foretakene for å sikre likebehandling, utarbeidelse og revisjon av dokumenter foretakene benytter og utarbeidelse av informasjons-materiell til fartøyeiere.
En begrenset andel, under fem prosent, av ressursene, brukes på å vedlikeholde en nettside. Sjøfartsdirektoratet har kontinuerlig fokus på å gjøre arbeidsdagen trygg for fiskerne. Gode nettsider og vedlikehold av disse er i så måte svært viktig for å nå ut med informasjon.