Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1133 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 24.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vi får tilbakemelding på at det er ventelister for turnusplass samtidig som distriktskommuner ikke får tak i turnuskandidater.
Hvor mange sto på venteliste for turnusplass ved årsskifte, og har ministeren oversikt over antall turnusplasser i distriktene som var ledig i 2015?

Begrunnelse

Legeforeningen mener det er behov for å øke antall turnusplasser med 150, samtidig som distriktskommuner ikke får søkere til sine turnusplasser. Det er et politisk mål å sikre god legedekning i hele landet og få en bedre balanse mellom spesialist- og primærhelse kompetanse. Distrikts turnus er en viktig del av denne kvalifiseringen. Det meldes at flere turnusleger hopper av turnustjenesten før distrikts turnus for å starte som LIS-lege på sykehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Turnusordningen for leger ble som kjent endret i 2012. Endringene innebar blant annet at fullført turnustjeneste ikke lenger er et krav for å få autorisasjon som lege, og som en konsekvens av dette har kandidatene heller ikke lenger rett på å få turnusstilling. Turnustjeneste er et krav for å starte spesialistutdanning for leger utdannet i Norge og i land utenfor EU/EØS-området. Leger utdannet i øvrige EU/EØS-land kan starte spesialistutdanning uten å fullføre norsk turnustjeneste. Den tidligere tradisjonelle loddtrekningsordningen er avviklet, og leger søker nå på turnusstillinger på lik linje med andre stillinger i arbeidslivet. Det er følgelig ikke lenger noen venteliste til disse stillingene.
Turnusstillingene for leger er attraktive, og det er flere som søker på stillingene enn det er ledige stillinger. Det er to årlige søknadsrunder, og søkningen varierer noe avhengig av hvordan de sammenfaller med de medisinske fakultetenes uteksamineringstidspunkter. I søknadsrunden våren 2015 var det 938 søkere. 457 av disse ble tilsatt, mens 482 ikke fikk stilling. I søknadsrunden høsten 2015 var det 597 søkere, og av disse var det 164 søkere som ikke fikk stilling. Flere av søkerne har utdanning fra andre EØS-land og behøver ikke å fullføre norsk turnustjeneste før de kan søke om LiS-stilling.
De som ikke får turnusstilling kan velge om de ønsker å søke igjen ved senere utlysninger, forsøke å fullføre turnustjenesten ved å søke på reststillinger i et eget "restetorg" i Helsedirektoratets turnusportal og/eller eventuelt gjøre andre valg. Helsedirektoratet har informert om at det i dag er 37 ubesatte turnusstillinger i kommunene, som alle er tilgjengelig gjennom "restetorget" for søkere som har fullført sykehusdelen.
Når det gjelder spørsmål om turnusleger som dropper kommuneturnus for å starte i LiS-stilling, er departementet kjent med at Helsedirektoratet har fått enkelte tilbakemeldinger fra Fylkesmennene om dette. Ifølge direktoratet skyldes dette at de aktuelle legene er utdannet i EØS-land og derfor ikke er nødt til å fullføre turnustjenesten før de kan starte i LiS-stilling. Dette er en konsekvens av EØS-regler som Norge er forpliktet å følge. Helsedirektoratet har ikke oversikt over det nøyaktige antallet av slike tilfeller.
Jeg er enig med representanten at det kan være uheldig at dette forekommer. Praktisk erfaring fra kommunene er viktig for alle leger, også de som skal jobbe i sykehus. Departementet arbeider med å gjøre endringer i spesialistutdanningen for leger. Forslaget innebærer at alle leger som ønsker spesialistutdanning, uavhengig av hvilket land de har tatt sin grunnutdanning, blir nødt til å fullføre henholdsvis 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunene. Dette vil i så fall føre til at det ikke lenger vil være mulig for enkelte leger å droppe hele eller deler av tjenesten i kommunene.