Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 24.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Mange kommuner har utfordringer med å få leger til fastlegestillinger.
Har ministeren oversikt over antall ubesatte fastlegestillinger i 2015 og merkostnadene dette gir for kommunene med vikarer eller andre løsninger for å sikre tilstrekkelig kommunal legedekning i hele landet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har ingen nøyaktig oversikt over antallet ubesatte fastlegestillinger. I fastlegestatistikken registreres antallet fastlegelister uten en fast fastlege. En fastlegeliste uten fast fastlege er imidlertid ikke ubesatt. Listene betjenes av en lege, men da altså ikke en fast lege over tid. Per 31.12 2015 var det 52 fastlegelister uten fast fastlege. Dette er det nest laveste antallet lister uten fast fastlege siden fastlegeordningen ble innført.
Jeg er, slik representanten antyder, kjent med at enkelte kommuner bruker mer penger per legeårsverk enn gjennomsnittet av landets kommuner. For en god del år siden utarbeidet Statistisk sentralbyrå en oversikt over kommunenes brutto utgifter per legeårsverk fordelt på kommunestørrelse. Trolig er det også i dag variasjoner knyttet til årsverkskostnadene. Årsakene til denne variasjonen er sammensatt, men sannsynligvis skyldes dette at flere kommuner bruker penger på ulike insentiver for å rekruttere og beholde leger. KS og Legeforeningen har formalisert et slikt insentiv i rammeavtalen mellom partene. Kommunen kan, etter en konkret vurdering, inngå en avtale med fastlegen om å dekke utgifter til blant annet hjelpepersonell, lokaler, utstyr og forbruksvarer.
Det er kommunene som skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder en fastlegeordning. Jeg er ikke kjent med om det er utarbeidet en oversikt over kommunenes samlede utgifter til bruk av vikarer eller andre løsninger for å sikre tilstrekkelig kommunal legedekning i hele landet.