Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 24.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre domstolene som religion- og livssynsnøytrale rom og samtidig unngå at retten benytter unødig tid og ressurser på å tillate bønnepauser under rettsmøtene?

Begrunnelse

VG har avslørt at en terrortiltalt syriafarer har blitt innvilget pauser i rettsmøtet for å kunne gjennomføre bønn. Det er viktig for domstolenes legitimitet at rettsalen oppfattes som en religion- og livssynsnøytral arena. Det er spesielt uheldig for allmennhetens rettsoppfatning dersom terrormistenkte i en rettsal gis anledning til å markere sin radikalisering og ekstremisme gjennom rigide krav om hyppige bønnepauser. Domstolene har begrensede ressurser, og det er en rekke straffesaker som venter på en avklaring. Dersom domstolene tillater oppførsel som sinker saksbehandlingen vil dette sette en uheldig presedens som potensielt tvil kunne påvirke muligheten for effektiv avsigelse av dommer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er enig i at det er viktig at rettssalen er en religions- og livssynsnøytral arena. Domstolene skal – ut over å avgjøre materielle spørsmål – også ta stilling til spørsmål knyttet til selve gjennomføringen av en konkret sak. Det er følgelig opp til den rett som har en sak til behandling å avgjøre blant annet når det skal være pauser og av hvilke grunner. På grunn av domstolenes uavhengige stilling, kan jeg ikke gripe inn i rettens konkrete avgjørelser.
Jeg har tillit til at domstolene vil håndtere dette på en hensiktsmessig måte i den enkelte sak, slik Oslo tingrett skal ha gjort i saken representanten Leirstein viser til. Retten skal etter informasjon jeg har mottatt ikke etterkommet den tiltaltes ønske om å ha egne bønnepauser. Jeg vurderer det derfor på nåværende tidspunkt heller ikke som hensiktsmessig å innføre detaljerte regler for når det skal være pause i forhandlingene eller hvilke hensyn som skal være styrende for rettens beslutninger om pause.

Oslo tingrett har for øvrig selv orientert om den aktuelle saken på sine hjemmesider. Se
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Oslo--tingrett/Nyheter/ingen-bonnepause-i-retten/.

For ordens skyld inntar jeg teksten fra domstolens oppslag:

«I dag startet straffesaken mot to menn tiltalt for planlegging og forberedelse av terrorhandlinger.

Forsvareren til en av de tiltalte forhørte seg på forhånd om muligheten for en pause mellom kl 1300 og 1400 for at klienten kunne be. Dommeren opplyste da at retten vanligvis vil ta en pause kl 1400, avhengig av hvordan forhandlingene forløper.

- Dommerens respons var altså at forhandlingene ikke kunne legges opp etter tiltaltes ønske om å be, og at tiltalte må tilpasse seg pausetidspunktet som retten finner hensiktsmessig, sier tingrettsdommer og avdelingsleder Ina Strømstad, som er medlem av Dommerens mediegruppe.

Ina Strømstad fastslår at det ikke er riktig, slik det går fram i nyhetsbildet i dag, at retten har besluttet "bønnepauser".»