Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 24.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Hvordan stiller statsråden seg til problemstillingen forbundet med religiøse påbud og nye krav til passfoto, ønsker statsråden å gi unntak til religiøse minoriteter med religiøse påbud som kommer i konflikt med reglene for passfoto, og kan det være en løsning å ta i bruk annen biometri ved våre passkontroller?

Begrunnelse

I september 2014 innførte som kjent Politidirektoratet nye og strengere regler for hvordan et passfoto skal se ut. Blant de nye kriteriene, kom nå et krav om at begge ører skal synes på passbildet. Enkelte religiøse påbud, som for eksempel nonners bruk av hodeplagg som dekker ørene, gjør at kravene til passfoto for mange oppleves som problematiske og krenkende. Dette har gjort at flere religioner har reagert på ordningen og mener at det er et brudd på religionsfriheten og menneskerettighetene. Sett i sammenheng med at det i forbindelse med ordinær passkontroll ikke foreligger krav om at religiøse hodeplagg som hijab må tas av, synes reglene for passfoto uhensiktsmessige.
Vi har i dag biometriske pass, som gjør at vi både har fingeravtrykk og kan innføre øyescanning. Tiltak som vil bidra til større sikkerhet og identifikasjon av enkeltmennesker med tanke på bl.a. forbyggende arbeid. I denne sammenheng er det verdt å nevne at det ikke forefinnes krav om at ørene skal vises på passfoto i sammenlignbare land som Storbritannia, Australia eller USA.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har forståelse for de synspunkter som har fremkommet om betydningen for religiøse minoriteter av at ørene skal være synlige på passbildet. Samtidig er jeg opptatt av at passfotoene skal være tilstrekkelig tydelige, slik at de bidrar til at vi får best mulig passkontroller. Ørets form er unik, og kan derfor være et viktig moment ved kontroll av passinnehaveres identitet. Hensiktsmessigheten av det gjeldende påbudet om at begge ører skal være synlige på passbildet er for tiden til vurdering i departementet, blant annet i lys av disse hensynene og praksis i andre land.
Norske pass og passkontroller forholder seg til de krav, standarder og systemer som utvikles internasjonalt for å kunne utføre best mulig kontroll av reisende som passerer grensene. I dag er disse systemene innrettet mot bruk av biometri i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk, som er standard i europeiske pass. Jeg er imidlertid positiv til at man i fremtiden kan ta i bruk andre former for biometri, som iriskontroll, ved våre grensekontroller dersom det utvikles løsninger som kan gjøre det aktuelt.