Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1156 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 03.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva er statsråden si oppfatning at er gjeldande rett for lagring og oppbevaring av trafikkdata i dag?

Begrunnelse

Somme vil kunne hevde at rettstilstanden kring lagring og oppbevaring av trafikkdata er uklår etter at det norske framlegget om lovendringar etter datalagringsdirektivet ikkje vart sett i verk.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Trafikkdata, som representanten nevner, er en type elektroniske spor som vi etterlater oss ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og som lagres i kortere eller lengre tid hos operatørene eller tilbydere av tjenester knyttet til elektronisk kommunikasjon. Det er bl.a. opplysninger om hvilke telefoner som har vært i kontakt med hverandre, varighet av samtaler, eller sendte og mottatte SMS. Også lokaliseringsdata som gir opplysninger om hvilke telefoner eller annet kommunikasjonsutstyr som innenfor et nærmere geografisk område har vært satt i forbindelse med bestemte telefoner eller kommunikasjonsutstyr, omfattes. Opplysninger om innholdet i kommunikasjonen omfattes ikke.
Rettstilstanden når det gjelder lagring og oppbevaring av trafikkdata er den samme i dag som før vedtakelsen av den norske lagringsloven som ikke er i kraft. Avgjørelsen i EU domstolen 8. april 2014 har ikke endret på de gjeldende norske reglene på dette området.
Trafikkdata regnes som personopplysninger etter personopplysningsloven. Lagring av slike opplysninger medfører behandling av personopplysninger som reguleres av personopplysningsloven. Datatilsynet har med hjemmel i personopplysningsloven § 31 fjerde ledd jf. personopplysningsforskriften § 7-1, gitt tilbyderne konsesjon til å behandle personopplysninger om abonnenters bruk av ekomtjenester.
Trafikkdata, lokaliseringsdata og data som er nødvendige for å identifisere abonnenten eller brukeren skal slettes eller anonymiseres så snart de ikke lenger er nødvendig for blant annet kommunikasjons- eller faktureringsformål. Dette følger uttrykkelig av ekomloven § 2-7 og fremgår også av personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav e), jf. § 28 første ledd. Annen behandling av slike data krever samtykke fra bruker. I og med at tilbydernes sletteplikt inntrer når trafikkdata ikke lengre trengs til lovbestemte formål, vil det kunne variere tilbyderne mellom hvor lang lagringstiden for ulike trafikkdata er. I dag er lengste lagringstid for trafikkdata, etter det jeg er kjent med, tre måneder.
Jeg kan etter dette ikke se at det er knyttet usikkerhet til rettstilstanden for lagring og oppbevaring av trafikkdata.