Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1159 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor lang tid synes statsråden det skal ta fra det søkes om skadeforebyggende fellingstillatelse til det gis svar fra miljødirektoratet og hvorfor instruerte ikke departementet sitt eget direktorat om å gi fellingstillatelse for skadeforebyggende felling av bjørnen i Sør-Fron kommune mens det var gode sporingsforhold slik det ble gjort i Stor-Elvdal?

Begrunnelse

15.april sendte klima- og miljødepartementet instruks til miljødirektoratet om at det skulle gis fellingstillatelse på bjørn som var observert vest for Glomma i Stor-Elvdal kommune. 16.april ble bjørnen felt. Saken ble bredt omtalt i mediene ettersom departementet i denne saken instruerte miljødirektoratet til å gi fellingstillatelse. Skadeforebyggende felling er viktig og riktig i følge rovdyrforliket i saker der en ser et potensial for skader før sau slippes på beite.
29. april søkte Sør-Fron kommune om fellingstillatelse på bjørn som var bekreftet observert av SNO. Siden det var god sporingssnø var det gode muligheter for å kunne felle bjørnen før beitesesongen. Det skal som kjent ikke være ynglinger av bjørn i fylket. Den 11.mai, nesten 14 dager etter søknaden fra kommunen, kom et foreløpig svar fra miljødirektoratet der søknad om fellingstillatelse avslås da skadepotensialet foreløpig ble ansett begrenset. Sauen slippes ikke på beite før rundt 1.juni og miljødirektoratet vil vente å se om bjørnen forsvinner ut av området.
Den 14.mai ble den første sauen drept på beite i Lesja av bjørn. Fellingsløyve ble da gitt samme dag, forlenget, men trukket tilbake 24.mai da det bekreftes at det er ulv som har drept to sauer på beite 23. og 24.mai. Det ble gitt tillatelsen til felling av ulven og denne ble felt natt til 25.5.
Det er uheldig at miljødirektoratet bruker nesten 14 dager på å gi et foreløpig svar på søknad om skadeforebyggende fellingstillatelse og en over en måned på endelig svar. Det er avgjørende for tilliten mellom bønder og myndigheter at rovviltforliket følges opp og at en i det minste kan forvente å få svar på henvendelser raskt mens det er gode sporingsforhold.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Miljødirektoratet er rette myndighet til å fatte beslutning om uttak av rovdyr om våren. Det følger av rovviltforliket av 2011, som et samlet Storting står bak. I de tilfeller det søkes om uttak, kan Miljødirektoratets vedtak påklages til Klima- og miljødepartementet.
Alle vedtak som fattes av rovviltmyndighetene skal være innenfor rammene av Bern-konvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften og rovviltforlikene av 2004 og 2011.
Klima- og miljødepartementet sendte 9. juli 2014 brev til samtlige rovviltmyndigheter om skjønnsvurderingene knyttet til hvilke rovdyr som utgjør et skadepotensial. Tillatelse til skadefelling kan bare gis etter en konkret vurdering. Det skal være en skadesituasjon eller fare for skade.
Vurderingen av om det foreligger et skadepotensial gjøres blant annet ut fra når på året et rovdyr observeres i et prioritert beiteområde, om rovdyret befinner seg langt unna et prioritert yngleområde, om rovdyret er stasjonært eller oppholder seg over lengre tid i samme område eller er på vandring. Vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling vil blant annet påvirkes av områdets prioritet, bestandssituasjonen, verdifulle individer og om det finnes andre tilfredsstillende løsninger.
Rovdata publiserte 22. april 2016 en ny rapport om endelige bestandstall for bjørn. Rapporten viser en nedadgående trend i bjørnebestanden. Antall estimerte ynglinger av bjørn er redusert fra 6,4 ungekull i 2014 til 5,7 ungekull i 2015, og totalt antall bjørner som årlig er registrert innenfor Norges grenser er redusert fra 165 registrerte bjørner i 2009 til 128 registrerte bjørner i 2015. Vi har dermed en stor utfordring med å øke bjørnebestanden til det bestandsmålet Stortinget har fastsatt på 13 årlige ungekull, og i den sammenheng er det særlig viktig å verne om binnene i bestanden.
Det ble dokumentert 26 sau/lam drept av bjørn i Oppland fylke i 2015. De første registreringene er fra perioden 16. juli til 30. juli. Totalt ble 85 sau og 83 lam erstattet drept av bjørn i 2015 i Oppland fylke.
Miljødirektoratet har i den aktuelle saken hatt løpende kontakt med søker, samtidig som Statens naturoppsyn hadde en tett oppfølging ute i felten. Direktoratet gjorde en løpende vurdering av bjørnens tilstedeværelse og dens eventuelle skadepotensial. Sist dokumenterte data for den aktuelle bjørnen var i Nord-Fron kommune nord for Gudbrandsdalslågen 5. mai 2016. Den dokumenterte sporingen viste at bjørnen var på vandring tilbake i østlig retning. I brev av 11. mai 2016 ga Miljødirektoratet et foreløpig svar til søker.
Den 14. mai 2016 ble det etter søknad gitt fellingstillatelse på en bjørn i Lesja kommune. Det ble opplyst at en sau var tatt på innmarksbeite og det kommunale skadefellingslaget ble gitt oppgaven med å felle bjørnen, eventuelt med bistand fra Statens naturoppsyn. Dette kan ha vært den samme bjørnen som tidligere i vår ble observert lenger sør i Gudbrandsdalen.
I saker om rovvilt står ofte to motstridende interesser mot hverandre: Hensynet til å ta vare på rovvilt og hensynet til beitenæring. Selv om denne regjeringen har en lavere terskel for felling av rovdyr i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen, så er det ikke nulltoleranse for bjørn som vandrer utenfor de områdene rovviltnemndene har prioritert for bjørn.
I slike situasjoner i forkant av beitesesongen er det viktig at rovviltforvaltningen er tett på saken og gjør gode og fortløpende vurderinger, slik jeg oppfatter at Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn har gjort i den aktuelle saken. Slik vi kjenner saken, var det direktoratets ønske å se om bjørnen forlot det aktuelle området før det ble eventuelt ble gitt en fellingstillatelse. Da bjørnen gjorde skade noe lengre nord i Oppland i Lesja kommune ble det raskt gitt en fellingstillatelse.