Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Ifølge Dagens Medisin er både Statens helsetilsyn og pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus bekymret for konsekvensene av den lange behandlingstiden på helsesaker hos fylkeslegen i Oslo og Akershus. De fleste sakene har en behandlingstid på mellom 11 og 13 måneder. Lang saksbehandlingstid er en klar utfordring med tanke på pasientsikkerhet.
Hvordan vil helseministeren følge opp dette slik at yrkessjåfører ikke opplever yrkesforbud, og samfunnet påføres unødvendige kostander?

Begrunnelse

Aftenposten skrev nylig at 1550 venter på at de skal få godkjent førerkortet sitt hos fylkeslegen. Mange bilister må av helsemessige grunner ha godkjenning fra fylkeslegen for å fornye sertifikatet. Dette skaper stor problemer for yrkessjåfører som er avhengige av førerkort i jobben sin. Dette blir i praksis et yrkesforbud som påfører samfunnet unødige kostander og belastninger for den enkelte sjåfør, ved sykemeldinger og utbetalinger over NAV systemet istedenfor at folk kunne vært i jobb.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er svært beklagelig at lang saksbehandlingstid hos fylkesmannen får så uheldige konsekvenser. Jeg har stor forståelse for hvilken belastning dette medfører for dem det berører. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt stor økning i saker generelt den siste tiden, herunder også såkalte førerkortsaker. Fylkesmannen må i sitt arbeid foreta prioriteringer. Lovpålagte oppgaver og saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter skal prioriteres høyest. Det er derfor positivt å se at Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttaler på sine hjemmesider at yrkessjåfører skal prioriteres i deres saksbehandling. Personer som har opplysninger som er nødvendige for behandling av sin sak er bedt om å ta kontakt med fylkesmannen på e-post slik at de blir gjort kjent med hvilke saker det gjelder.
Den lange saksbehandlingstiden er svært uheldig og noe alle aktører ønsker å få bukt med. Helsedirektoratet har i samarbeid med Vegdirektoratet utviklet og ferdigstilt nytt regelverk for førerrett etter førerkortforskriften. De nye reglene skal bidra til best mulig trafikksikkerhet og lik behandling av alle søkere. Helsekravene er utformet mer detaljert enn tidligere og gir mindre rom for skjønn. Dispensasjonsadgangen blir også svært begrenset. I dag er omtrent halvparten av førerkortsakene hos fylkesmennene søknader om dispensasjon. Endringene i regelverket vil derfor redusere antall førerkortsaker hos fylkesmennene. Dessverre har dette arbeidet vært mer utfordrende enn først antatt, og har derfor ført til utsettelse av endringene. Det er nå bestemt at det nye forskriftsvedlegget skal fastsettes av Samferdselsdepartementet 1.7.2016 og tre i kraft 1.10.2016.
Etatsstyringsansvaret for fylkesmannen er delegert fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet og til Statens helsetilsyn på deres ansvarsområder. Helse- og omsorgs-departementet vil i samarbeid med etatene vurdere hvordan vi best kan legge til rette for en rettferdig saksbehandling fylkesmannens områder.