Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1164 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 06.06.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Bergen ble utpekt som den havnen med størst potensial i en undersøkelse om markedsgrunnlaget for landstrøm. Da Enova gav tilskudd til utbygging av landsstrøm fikk ikke Bergen, med begrunnelse av at andre prosjekter hadde forholdsmessig større energipotensiale i forhold til søknadsbeløp.
Vil statsråden se på kriteriene som fastsettes for å sikre en treffsikker ordning for tilskudd til landsstrøm, og vil statsråden iverksette andre tiltak for å sikre landsstrøm til havner med utfordringer knyttet til lokal forurensning?

Begrunnelse

På oppdrag fra Enova har DNV-GL i en undersøkelse fra november 2015 gått gjennom hvilke havner som egner seg best til å levere landsstrøm til skip ved kai. De konkluderte med at Bergen er den havnen som har størst potensial knyttet til landsstrøm etterfulgt av Oslo og Stavanger. Da Enova annonserte satsingen på landsstrøm uttalte Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth:

«Mange havner ligger i byer og bynære strøk, og landstrøm er et viktig tiltak for å redusere ikke bare globale utslipp, men også lokal forurensning og støy».

Men i tildelingskriteriene fra Enova var hverken lokal forurensing eller støy en del av kriteriene. Det er kun brøken kostnad/potensielt leverte kWh som eneste nøkkeltall som er vurdert. Bergen sentrum har store utfordringer knyttet til forurensing spesielt på vinterstid, og landsstrøm ville da vært et veldig viktig tiltak for å sikre bedre luftkvalitet i byen. Kriteriene for tildeling av midler til utbygging av landsstrøm bør derfor vurderes på nytt slik at lokal forurensing og støy går inn som en del av vurderingen. Ved fremtidige tildelinger må hensynet til lokal luftkvalitet og nærhet til befolkning tas med i vurderingen. På den måten kan ordningen bli mer treffsikker knyttet til bedre klima og reduksjon av utslipp.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Enova lanserte i vinter et program for støtte til etablering av landstrøm i norske havner. Programmet innebærer utlysninger av konkurranser med jevne mellomrom. Den første utlysningen ble gjort i vinter med tildeling i mai, der 13 prosjekter fikk støtte på til sammen 82 mill. kroner. Det ble gitt avslag til 11 prosjekter.
Enova utlyste en ny konkurranse 23. mai i år, med søknadsfrist 15. september. Bergen og andre søkere som ikke nådde opp i første runde kan søke igjen i denne andre runden.
Programmet for støtte til etablering av landstrøm innebærer en overgang fra fossilt drivstoff til elektrisitet og gir reduserte utslipp både lokalet og globalt, samtidig som det gir energieffektivisering. Søkerne konkurrerer om støtte fra en begrenset bevilgning. Dette legger til rette for en effektiv bruk av midlene i Energifondet. Ordningen innebærer at de anleggene som har stort brukspotensial og som kan tilby mye egenfinansiering blir bygd ut først. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å legge til rette for en markedsbasert utbygging av landstrøm.
Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Energifondet. I tråd med styringsmodellen har Enova stor faglig frihet, og utvikler selv programmer og utformer tildelingskriterier basert på foretakets kunnskap og erfaring. Jeg mener denne tilnærmingen også er den beste i forbindelse med Enovas program for støtte til etablering av landstrøm i norske havner.