Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1165 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hva er bakgrunnen for at det nedsettes en ny ekspertgruppe for å se på finansieringen av forskning i Norge, skal denne være partssammensatt og, når skal deres arbeid være ferdig?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 18 (2014-15), Konsentrasjon for kvalitet, ble finansieringen av UH-sektoren gjennomgått og finansieringssystem endelig vedtatt av Stortinget da statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt. Som grunnlag for dette arbeidet hadde regjeringen nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universitet og høyskoler. De leverte sin rapport i januar 2015.
Der var det stor enighet i Stortinget om at hovedtrekkene i finansieringsssystemet ligger fast; ved at man beholder en stor basiskomponent og en mindre resultatbasert del. Dette var også i tråd med regjeringens eget forslag.
I forslaget til revidert budsjett, Prp 122S, kommer det imidlertid fram at et forskingsfinansieringen skal gjennomgås på nytt av enda en ekspertgruppe.
Der står følgende:

"Regjeringen vil sette i gang en områdegjennomgang av systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges forskningsråd.
Det tas sikte på at gjennomgangen skal beskrive dagens situasjon og komme med forslag til endringer som bedrer effektiviteten i bevilgningssystemet, både gjennom økt kvalitet på de tildelte prosjektene og gjennom redusert ressursbruk i søknadsprosessen og i prosjekthåndteringen. Gjennomgangen skal foretas av en ekspertgruppe."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har fulgt opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i de årlige budsjettene. De samlede bevilgningene til forskning og utvikling er i 2016 på over 1 pst. av BNP. Samtidig som bevilgningene økes, er regjeringen opptatt av at samfunnet skal få mest mulig forskning av høy kvalitet ut av de midlene som bevilges.
Norges forskningsråd er et sentralt virkemiddel for regjeringen for å utvikle forskningssystemet. Evalueringen av Forskningsrådet fra 2012 viste at rådet oppnår gode resultater og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning. Samtidig peker flere utredninger på at norsk forskning har potensial for å bli bedre. Regjeringen vil derfor ha en gjennomgang av systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges forskningsråd. Det tas sikte på at gjennomgangen skal beskrive dagens situasjon og komme med forslag til endringer som bedrer kvaliteten og effektiviteten i bevilgningssystemet.
Gjennomgangen vil bli foretatt av en ekspertgruppe. Regjeringen vil komme tilbake til sammensetning av ekspertgruppen, mandat for arbeidet og tidspunkt for ferdigstillelse. Ekspertgruppen skal ikke vurdere finansieringssystemet for universiteter og høyskoler på nytt.