Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1167 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kan helse og omsorgsministeren gjøre rede for hva konkret de bevilgede midlene til "utmattelsestilstander med uklar årsak" (kap. 732,post 70) er blitt brukt til, og hva de er tenkt brukt til i tiden framover?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barn og familier skal få den hjelpen de trenger fra barnevernet og barnevernet skal gi forsvarlige ytelser.
Jeg er opptatt av at barnevernstjenesten har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å treffe riktige beslutninger. Dette omfatter også kunnskap om barn med forskjellige funksjonsnedsettelser, for å kunne skille mellom tegn på omsorgssvikt og barnets funksjonsnedsettelse.
I flere saker er barnevernstjenesten avhengig av helsemyndighetenes vurdering av om barnets situasjon skyldes omsorgssvikt eller diagnostisert sykdom. Slike saker krever at barnevernet og helsetjenestene samarbeider godt. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har de siste årene fått flere oppdrag som skal bidra til å styrke tjenestetilbudet og samhandlingen mellom barnevernet og helsetjenester for barn og unge.
For å hjelpe barnevernstjenesten til å kunne skille mellom symptomer på omsorgssvikt og funksjonsnedsettelse, har Bufdir laget nettartikkelen "Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?". Artikkelen ble utarbeidet på bakgrunn av det som opprinnelig skulle bli en veileder om barn med nedsatt funksjonsevne i barnevernet. Veilederen ble etter en høringsrunde besluttet omgjort til omtalte nettartikkel. Grunnlaget for utkast til veileder og nettartikkel er NOVA-rapporten «Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelse i barnevernet». Utarbeidelsen av tekst til veileder/nettartikkel ble utført i samarbeid med en ekspertgruppe, og det opprinnelige utkastet til veileder har som nevnt også vært på høring.
Nettartikkelen inkluderer informasjon om «Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)». Dette var ikke et tema i det opprinnelige utkastet til veileder, men kom med i nettartikkelen etter innspill fra Helsedirektoratet. Nettartikkelen bygger på et tekstutkast skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus.
Onsdag 8. juni skal jeg møte Norges ME-forening, for å diskutere barnevernets behandling av barn og unge med diagnosen ME. Dette møtet vil være en god anledning for foreningen til å informere nærmere om hva de oppfatter som kontroversielt i direktoratets nettartikkel. Bufdir vil også være til stede på møtet.
Jeg vil avslutningsvis informere om at Bufdir har invitert Helsedirektoratet til et samarbeid om å lage en digital veileder om barn og unge med nedsatt funksjonsevne i barnevernet. Veilederen vil være rettet både mot barnevernet og helse- og omsorgstjenestene i kommunene. I utarbeidelsen av denne type dokumenter er det vanlig at brukerorganisasjoner inviteres til innspillsrunder for å kvalitetssikre innholdet. Jeg legger til grunn at dette vil skje også i dette arbeidet.