Skriftlig spørsmål fra Hege Jensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1168 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Jensen (FrP)

Spørsmål

Hege Jensen (FrP): Vil statsråden vurdere å senke alderskravet for opptak ved Politihøgskolen fra 20 til 19 år?

Begrunnelse

Politihøgskolen har i dag et alderskrav på 20 år for opptak. I en tid da verneplikten var utbredt, og de fleste unge menn utførte verneplikt fra de var 19-20 fremstår dette som et naturlig krav. Antallet unge voksne som avtjener verneplikt har de siste årene blitt vesentlig redusert, og dette bør også medføre at vi tenker nytt innenfor andre sektorer.
Et annet argument for å ha et alderskrav på 20 år for opptak, er at politistudentene skal ha oppnådd en vis modenhet. Det er derimot store individuelle forskjeller på når en person oppnår den ønskede modenhet. Intervjuet alle potensielle politistudenter må gjennom vil i alle tilfeller kunne avdekke umodne søkere, uavhengig av et alderskrav på 20 år. Det er også et viktig moment at Politiet de siste årene har ført en aktiv politikk for å tiltrekke seg flere kvinner. Kvinner modnes jevnt over raskere enn menn, noe som også er et argument for at 20-årskravet bør vurderes på nytt.
Det er ikke ønskelig, hverken fra et individ eller samfunnsperspektiv, at unge voksne med ambisjoner om en politiutdannelse blir tvunget til å ta et hvileår etter videregående opplæring på grunnlag av et rigid alderskrav.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg kan opplyse om at Politidirektoratet nylig har hatt ute på høring forslag til ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen, som er ment å kunne erstatte gjeldende opptaksreglement og medisinsk reglement.
I forslaget er kravet om at søker må ha fylt 20 år i opptaksåret foreslått fjernet. Bakgrunnen for dette er at alder isolert sett ikke er saklig grunn til å nekte noen opptak ved Politihøgskolen. Samtlige søkere som blir tatt opp til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen har av en opptaksnemnd, oppnevnt av Politihøgskolens styre, blitt vurdert som egnede. Disse har de ønskede kvalifikasjonene og personlige egenskapene, og er uavhengig av vedkommendes alder. Når dette er sagt, er det i tillegg andre krav som må være oppfylt for å bli tatt opp som student ved bachelorutdanningen. Søkere må blant annet også dokumentere generell studiekompetanse pr. 1. mars det året de søker opptak.
Oppfølging av høringssaken er til behandling i Politidirektoratet. Ut fra dette kan jeg på nåværende tidspunkt ikke si noe om den endelige konklusjonen, men jeg kan opplyse om at jeg vil få oversendt saken fra Politidirektoratet for stadfestelse, jf. politiloven § 24 b.