Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Er det rett at i KP15 og KP16 ble sektorvektene basert på gj.snitt. for 2010-2012 som i prinsippet en refusjonsordning med bakgrunn i gamle tall 2010-2012, og er det som omtales i kap. 8.3 i KP17 at det i 2017 vil være regnskap for 2013-2015 som legges til grunn, eller er det fra 2010-2015, og kan det omtales som "i prinsippet netto refusjon" for enkeltfylket når gamle tall legges til grunn, og disse tallene påvirkes av kriterieindeksen?

Begrunnelse

Det vises til Prop. 123 S Kommuneproposisjonen (KP). Kap. 8.2 Delkostnadsnøkkelen for båt og ferje.

"Fylkesfaktoren for båter er beregnet ut fra fylkeskommunenes netto driftsutgifter til båter de tre siste årene. Kriteriet innebærer at fylkeskommunene gjennom kostnadsnøkkelen i prinsippet får tilbake beløpet de i gjennomsnitt har rapportert å ha brukt på de hurtigbåter de siste årene."

Kap 8.3 Oppdatering av sektorvektene.

"Dagens sektorvekter i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene er i hovedsak basert på regnskapstall for et gjennomsnitt for årene 2010 – 2012, og er justert for oppgaveendringer og andre korreksjoner etter 2012. Sektorvektene har til nå ikke blitt oppdatert."

"Beregninger med utgangspunkt i foreløpige og ufullstendige regnskapstall for 2015 tyder på at sektorvektene til delkostnadsnøkkelen for båt/ferje og buss/bane kan bli vektet en del opp sammenliknet med dagens kostnadsnøkkel, men delkostnadsnøklene for fylkesveier og tannhelse kan bli vektet en del ned."

Det fremkommer en uklarhet mellom disse kapitlene og hva som faktisk medfører korrekthet.
Det vises til flere svar fra departementet på tema som omhandler ferje og båt delkostnadsnøkkelen som ikke er oppklarende.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kostnadsnøkkelen i inntektssystemet brukes til å kompensere for ufrivillige kostnadsforskjeller i tjenesteproduksjonen mellom fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene består av fem delkostnadsnøkler, hvorav én skal fange opp utgiftsbehovet til båter og ferjer.
I kommuneproposisjonen for 2017 omtales to forhold ved kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I kap. 8.2 omtales delkostnadsnøkkelen for båt og ferjer, med særlig vekt på kriteriene og kriteriedata for denne nøkkelen. I kap. 8.3 omtales sektorvektene, som bestemmer hvor stor vekt den enkelte delkostnadsnøkkel skal ha i den samlede kostnadsnøkkelen. Disse to forholdene – kriteriene i de ulike delkostnadsnøklene og sektorvektene i den samlede kostnadsnøkkelen – henger sammen, men blir beregnet hver for seg. Jeg vil derfor behandle de to forholdene separat.
Kriteriet i delkostnadsnøklene
Hver delkostnadsnøkkel består av ulike kriterier med kriterievekter. Selve kriteriet er et forhold eller en faktor som kan forklare variasjoner i utgiftsbehovet innenfor en sektor. I delkostnadsnøkkelen for båt og ferje er dette "antall ferjesamband" og "fylkesfaktor for båter", slik det er beskrevet i kap. 8.2 i kommuneproposisjonen for 2017. Fylkesfaktorene for båter er basert på netto driftsutgifter til båter de siste tre tilgjengelige årene. I inntektssystemet for 2015 var faktoren basert på netto driftsutgifter i perioden 2011–2013, mens den i 2016 er basert på tall for perioden 2012–2014. I inntektssystemet for 2017 vil tall for perioden 2013–2015 bli brukt.
Kriterievektene i delkostnadsnøklene brukes til å avgjøre hvor stor betydning det enkelte kriterium skal ha innen hver delkostnadsnøkkel. Vektene blir vanligvis beregnet ved hjelp av statistiske metoder, men i båt- og ferjenøkkelen er vekten til henholdsvis båt- og ferjekriteriet bestemt ut fra deres andel av utgiftene til sektoren. Hurtigbåter utgjør om lag 39 prosent av fylkeskommunenes samlede utgifter til båt og ferje, og fylkesfaktoren for båter har dermed en vekt på 0,3904 i båt- og ferjenøkkelen.
Sektorvektene i den samlede kostnadsnøkkelen
Sektorvektene bestemmer hvor stor vekt de ulike delkostnadsnøklene skal ha i den samlede kostnadsnøkkelen. Sektorvektene beregnes ut fra de ulike sektorenes andel av totale netto driftsutgifter til de sektorene som inngår i den samlede kostnadsnøkkelen, dvs. de områder som omfattes av utgiftsutjevningen i inntektssystemet.
For å konkretisere dette noe: Båt- og ferjesektoren har utgjort om lag 6 prosent av fylkeskommunenes samlede netto driftsutgifter til sektorene som inngår i kostnadsnøkkelen, og sektorvekten til båt- og ferjenøkkelen er derfor 0,0606. Når kriteriene i delkostnadsnøklene vektes sammen til en samlet kostnadsnøkkel, multipliseres vektene fra delkostnadsnøkkelen med sektorvektene. Som det framgår over, er vekten til fylkesfaktoren for båter i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje 0,3904. Vekten til fylkesfaktoren for båter i den samlede kostnadsnøkkelen blir dermed 0,3904 * 0,0606 = 0,0237.
Sektorvektene i dagens inntektssystem ble beregnet da den nye kostnadsnøkkelen ble innført i 2015, og tar utgangspunkt i netto driftsutgifter for perioden 2010–2012. Sektorvektene i inntektssystemet for både 2015 og 2016 er altså i all hovedsak basert på utgiftstall for 2010–2012.
Det har til nå ikke vært praksis å oppdatere sektorvektene årlig med utgangspunkt i nyere tall for fylkeskommunenes faktiske utgifter til ulike sektorer. Dette innebærer at sektorvektene ikke nødvendigvis vil fange opp de faktiske kostnadene i sektorer som har en sterkere kostnadsvekst enn øvrige sektorer i utgiftsutjevningen. Før oppdateringen av inntektssystemet i 2015, var sektorvektene basert på tall fra 1994. Sektorvektene gjenspeilte dermed ressursbruken på de ulike sektorene på starten av 1990-tallet, og fanget ikke opp endringer i fylkeskommunenes utgifter etter det.
I kap. 8.3 i kommuneproposisjonen for 2017 foreslår vi en årlig oppdatering av sektorvektene med bakgrunn i regnskapstall for de siste tre tilgjengelige årene. Sektorvektene i kostnadsnøkkelen for 2017 vil bli beregnet ut fra regnskapstall for årene 2013–2015. Dermed vil den samlede kostnadsnøkkelen fange opp variasjoner i kostnadsutviklingen på en bedre måte, samtidig som vi unngår store endringer fra år til år.
Båtkriteriet i inntektssystemet for 2017
I inntektssystemet for 2017 vil både båtkriteriet og sektorvektene beregnes ut fra fylkeskommunenes faktiske utgifter i perioden 2013–2015. Dette innebærer at fylkeskommunene i prinsippet får tilbake det beløpet de har rapportert å ha brukt på hurtigbåter i gjennomsnitt de siste tre årene.
Jeg gjør oppmerksom på at departementet vil arbeide videre med delkostnadsnøkkelen for båt og ferje fram mot kommuneproposisjonen for 2018, og vi har i den forbindelse lyst ut et prosjekt for å få innspill fra eksterne fagmiljøer. Departementet tar bl.a. sikte på å finne et mer objektivt kriterium for å fange opp utgiftsbehovet til hurtigbåter.