Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2015-2016)
Innlevert: 26.05.2016
Sendt: 27.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Dokument 8:87 S (2014-2015) om alkolås ble behandlet av Stortinget i juni 2015. Der ble det i vedtak pkt.1 bedt om å få en sak til Stortinget i løpet av 2015. Det er fortsatt ikke kommet noe sak til Stortinget.
Hva er status på saken, og når kan man forvente at Stortinget får lagt frem en sak om innføring av alkolås i kjøretøy på veg som driv persontransport mot vederlag?

Begrunnelse

2. juni 2015 vedtok Stortinget sak 8:87 S (2014-2015) I pkt. 1 forventet man at svaret på det igangsatte arbeidet i vegdirektoratet forelå høsten 2015, og at man da kom med en sak til Stortinget i løpet av 2015.
Nå snart et år etter vedtak er det fortsatt ikke kommet noe sak til Stortinget.
I debatten var man opptatt av snarlig behandling av denne saken, noe man nå kan konstatere ikke er tilfelle.
Stortinget var utålmodig på å få på plass en ordning slik at man kunne starte en smidig innfasing av alkolås i kjøretøy på veg som driv persontransport mot vederlag.
Stortinget var spesielt opptatt av å få dette på plass så snart som mulig i alle kjøretøy som transporterer skolebarn.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Stortinget er tidligere orientert om oppfølgingen av vedtaket, jf. Prop. 1 S (2015-2016) s. 237 og forsinkelse i arbeidet jf. Meld. St. 15 (2015-2016) s. 55.
Vegdirektoratet har fått et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å kartlegge økonomiske og administrative konsekvenser ved en nasjonal regulering av alkolås i all persontransport mot vederlag på veg, i tråd med vedtaket fra Stortinget. Kartleggingen skal inneholde vurdering av kostnadene for transportbransjen og den samfunnsmessige nytteverdien innføringen av et slikt påbud gir. Vegdirektoratet skal i tillegg utarbeide forslag om innføring av påbudet, vurderer overgangsordninger eller statlige incentivordninger for å sikre rask og smidig innfasing av alkolås i de kjøretøy som blir omfattet av påbudet.
Utredningen fra Vegdirektoratet har ikke latt seg gjennomføre innen høsten 2015 slik Stortinget forventet. Arbeidet er omfattende i omfang og kompleksitet, og har vidtrekkende konsekvenser for transportbransjen og for ulike myndigheter. Vegdirektoratet har gjort et omfattende kartleggingssamarbeid med berørte aktører. Det er avholdt møter med både taxi- og bussnæringen, representert ved Norges taxi forbund, NHO Transport, Norsk Yrkestransportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Spekter, samt alkolåsleverandørene. Politidirektoratet og Datatilsynet har i tillegg blitt involvert i forbindelse med regelverksutviklingen.
Det er i dag ikke hjemmel eller et eksisterende forskriftsverk for kunne innføre krav om alkolås i alle kjøretøy som driver persontransport mot vederlag. Innføringen av alkolås faller heller ikke naturlig inn i noen eksisterende ordning for godkjenning, tilsyn og kontroll. I den forbindelsen er det nødvendig å løse en rekke juridiske, praktiske og tekniske utfordringer som blant annet å kartlegge i hvilken grad installasjonen av alkolås forstyrrer andre sikkerhetssystemer i kjøretøyet.
Jeg ber om forståelse for at jeg i lys av omfang og kompleksiteten i oppdraget har sett det nødvendig å gi Vegdirektoratet utsatt frist til høsten 2016 for å levere et grunnlagsmateriale til departementet.
Jeg kan imidlertid forsikre stortingsrepresentanten om at Vegdirektoratet prioriterer saken og at jeg vil komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer så snart som mulig.