Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I hvilken grad forklarer funnene og påpekningene i rapporten "Kvalitet i ventelistedata" at antall ventende har gått ned med 42 000 pasienter, slik Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie har vist til i Stortinget, på landsmøter og i media?

Begrunnelse

I rapporten «Kvalitet i ventelistedata» (Helsedirektoratet 2014), viste valideringen av tallene at det for samme pasientforløp ble opprettet mer enn én henvisningsperiode ved registrering. De 526 forløpene som inngikk i valideringen genererte totalt 819 henvisninger i NPR. Det kan medføre en feilaktig volumøkning ved telling av antall nyhenviste, antall ordinært avviklede og antall ventende. Dette beskriver situasjonen fram til 2013-2014. Dette vil si at før 2013 ble 526 pasienter registrert som 819 pasienter. Nå registreres de som det antatt riktige antall.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg forstår spørsmålet fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen slik at hun ønsker en redegjørelse på om nedgangen i antall ventende fra 2013 er noe kunstig høy. Det blir vist til rapporten fra Helsedirektoratet "Kvalitet i ventelistedata" der et av funnene er at én henvisning genererer flere henvisninger i Norsk pasientregister (NPR) for det utvalget som ble undersøkt. De om lag 526 forløpene som inngikk i valideringen genererte totalt 819 henvisninger i NPR. Helsedirektoratet skriver at dette kan medføre en feilaktig volumøkning ved telling av antall nyhenviste, antall ordinært avviklede og antall ventende.
I ventelistestatistikken er det henvisninger som telles. Dette innebærer at samme pasient kan inngå i statistikken mer enn en gang. I tilfeller der pasienten er henvist for ulike tilstander eller problemstillinger, er det riktig å telle pasienten flere ganger. Samme pasient kan eksempelvis vente både på en utredning for fordøyelsesbesvær, og på en hofteoperasjon. Men ifølge Helsedirektoratet telles henvisninger, i noen tilfeller, mer enn én gang uten at det er grunnlag for en slik praksis.
En metode for å unngå å telle én henvisning flere ganger uten at det er grunnlag for det, er å se på antall unike ventende pasienter. Tall fra NPR viser at ved utgangen av 2015 var det om lag 216 000 ventende pasienter (unike). Tilsvarende tall for 2013 var om lag 259 000 unike pasienter; en reduksjon på om lag 43 000 pasienter eller 16 prosent. En utfordring ved disse tallene er at én pasient kan være henvist for ulike tilstander, og det tar ikke disse tallene hensyn til. Tallene illustrerer likevel at nedgangen vi ser i antall ventende pasienter synes å være på rett nivå når vi vurderer i forhold til antall unike pasienter.
I all statistikk kan det være feilkilder. For disse tallene er denne muligheten til stede i hele tidsperioden tallene er blitt publisert. I diskusjonen om resultatene og utviklingen er derfor det vesentlige spørsmålet om tallene er sammenlignbare med tidligere år. Det er de.