Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1183 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden fremvise en oversikt over antall ventende og de faktiske ventetidene for pasienter på både den interne og eksterne ventelisten, for samtlige foretak for perioden 2010-2015? Vi ber om at oversikten baserer seg på tall fra NPR og inneholder tall som gjengir antall ventende for det respektive foretaket, ventetiden nasjonalt, ventetid til første konsultasjon ved den enkelte foretak, faktisk ventetid til prosedyre nasjonalt og faktisk ventetid for det enkelte foretaket?

Begrunnelse

Pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten, har krav på å bli vurdert og få en dato for når nødvendig helsehjelp senest skal starte.
Dersom sykehuset ikke klarer å gi en time innen fristen, blir det registrert som fristbrudd. Fra august til desember 2015 sank andelen fristbrudd fra 5,2 til 1,1 prosent og ventetiden sank fra 74 til 61 dager i januar 2016, i følge tall fra NPR. Tall fra samme register viser at stadig flere pasienter blir plassert i kø for utredning, færre blir plassert i kø for behandling og flere blir avvist. Slik kan sykehus stryke pasienter fra den offisielle ventelisten selv om de ikke har fått behandling. Sykehuset unngår fristbrudd og økonomiske konsekvenser. Dette er uheldig praksis, og i strid med lovens intensjoner, slik det fremkommer av blant annet Prop. 118 L (2013-2014). Dagens Medisin og NRK (26.05.16) viser til at fra 1.11.15 har spesialisthelsetjenesten frist på 10 dager til å vurdere behovet til pasienter henvist fra fastlege og primærhelsetjenesten. Det pekes på at dette kan være en vridningseffekt og et utslag av politisk press for å redusere ventetid, fjerne fristbrudd og øke tilgjengeligheten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Antall ventende er et øyeblikksmål som forteller hvor mange henvisninger som er registrert for elektiv behandling på et gitt tidspunkt. Dette omfatter ventende til både utredning og behandling. Det er venteliste til oppstart av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som er gjenstand for måling. Etter gjeldende registreringsregler skal det opprettes kun én henvisningsperiode for hvert behandlingsforløp til Norsk pasientregister (NPR), slik at pasienten telles som ventende kun én gang for samme syketilfelle. Interne henvisninger i sykehuset rapporteres ikke til NPR. Pasienten telles ikke på nytt ved eventuell venting senere i utrednings- eller behandlingsforløpet. Undersøkelser har vist at det i noen tilfeller, opprettes flere henvisninger for det samme forløpet. Pasienten vil da telles på venteliste mer enn én gang.
Vedlagte to tabeller viser antall ventende, og ventetid til oppstart av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten for pasienter som er ordinært avviklet fra venteliste per helseforetak i perioden 2011-2015, dvs. såkalt ekstern venteliste. Det foreligger ikke tall fra NPR for tid til prosedyrer og første kontakt per helseforetak for samme periode. Som nevnt over rapporteres ikke interne ventelister til NPR.
Der det er registrert aktivitet i form av bestemte utrednings- eller behandlingsprosedyrer er det mulig å måle tid fra mottak av henvisning til dato for gjennomført prosedyre eller tjeneste. Disse tallene er tilgjengelige for 2013-2015. Dette gir mer informasjon om utvalgte forløp, og er en detaljering av ventelistestatistikken. Målingen omfatter 121 ulike utrednings- eller behandlingsprosedyrer innen somatikk og i overkant av 300 000 henvisninger. Samlet viser disse tallene at median ventetid til tjenestestart var 70 dager i 2015. Dette er en nedgang på to dager fra 2014 og 7 dager fra 2013. Avstanden (antall dager) mellom median tid til tjenestestart og median tid til ventetid slutt var 21 dager i 2015. Merk at det i denne perioden også kan ha vært forsøkt konservativ behandling først, eller at man avventer sykdommens utvikling før behandling i form av prosedyre blir iverksatt. Dette er tall som tyder på at den nedgangen vi ser i gjennomsnittlige ventetider er reell.

2 vedlegg til svar.

Antall ventende per 31.12. 2011 - 2015. Alle sektorer.

Ventetid til start helsehjelp, gjennomsnittlig ventetid i dager totalt, per helseregion og per helseforetak.

Lenke til vedleggene i pdf-format