Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden legge frem en oversikt for samtlige helseforetak der både ekstern og intern venteliste er synliggjort for perioden 2010-2015?

Begrunnelse

Pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten, har krav på å bli vurdert og få en dato for når nødvendig helsehjelp senest skal starte.
Dersom sykehuset ikke klarer å gi en time innen fristen, blir det registrert som fristbrudd. Fra august til desember 2015 sank andelen fristbrudd fra 5,2 til 1,1 prosent og ventetiden sank fra 74 til 61 dager i januar 2016, i følge tall fra NPR. Tall fra samme register viser at stadig flere pasienter blir plassert i kø for utredning, færre blir plassert i kø for behandling og flere blir avvist. Slik kan sykehus stryke pasienter fra den offisielle ventelisten selv om de ikke har fått behandling. Sykehuset unngår fristbrudd og økonomiske konsekvenser. Dette er uheldig praksis, og i strid med lovens intensjoner, slik det fremkommer av blant annet Prop. 118 L (2013-2014). Dagens Medisin og NRK (26.05.16) viser til at fra 1.11.15 har spesialisthelsetjenesten frist på 10 dager til å vurdere behovet til pasienter henvist fra fastlege og primærhelsetjenesten. Det pekes på at dette kan være en vridningseffekt og et utslag av politisk press for å redusere ventetid, fjerne fristbrudd og øke tilgjengeligheten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Antall ventende er et øyeblikksmål som forteller hvor mange henvisninger som er registrert for elektiv behandling på et gitt tidspunkt. Dette omfatter ventende til både utredning og behandling. Det er venteliste til oppstart av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som er gjenstand for måling. Etter gjeldende registreringsregler skal det opprettes kun én henvisningsperiode for hvert behandlingsforløp til Norsk pasientregister (NPR), slik at pasienten telles som ventende kun én gang for samme syketilfelle. Dette omtales ofte også som ekstern venteliste. Det rapporteres ikke på interne ventelister fra helseforetakene til NPR.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1183 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen vedlagt to tabeller for ekstern venteliste.