Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2015-2016)
Innlevert: 27.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Bare ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) ved OUS står 15.782 pasienter på den interne ventelisten. Den offentlige ventelisten viser at det er 2456 ventende ved samme klinikk.
Er statsråden vært klar over denne praksisen og hvilken størrelsesorden den har?

Begrunnelse

Ifølge tall hentet ut 11. april i år, sto det bare ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS), 15782 pasienter på den interne ventelisten. Av dem hadde 2118 pasienter ikke fått behandling/oppfølging innen den tentative datoen – altså datoen de var forespeilet fra sykehuset. Ifølge tallene for den eksterne ventelisten, den som vises frem for offentligheten, var det «kun» oppført 2456 pasienter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager få vurdert henvisningen sin og det skal tas stilling til om pasienten har rett til helsehjelp. Dersom spesialisten som vurderer henvisningen med stor grad av sannsynlighet kan fastslå et behandlingsforløp pasienten skal ha, ansees pasienten som avklart og gis frist til oppstart av behandling. Dersom det ikke kan fastslås et behandlingsforløp basert på henvisningen skal pasienten ansees som uavklart og gis rett til videre utredning.
Selv om fristen kun gjelder starten på pasientforløpet, skal ventetiden underveis i pasientforløpet være forsvarlig og i tråd med normal medisinsk praksis for det aktuelle pasientforløpet. Kravet til forsvarlig behandling gjelder uansett. Sykehusene må ha systemer, for eksempel interne arbeidslister eller ventelister for å administrere pasienter og videre forløp på en forsvarlig måte.
Det er gjort en omfattende jobb med å utarbeide prioriteringsveiledere på de enkelte fagområdene som gir anbefalte tidsfrister for oppstart av utredning for uavklarte tilstander og behandling for avklarte tilstander. Prioriteringsveilederne gir et utgangspunkt for fristfastsettelsen, men spesialisthelsetjenesten må foreta en individuell medisinskfaglig vurdering av henvisningen.
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (Dok. 3:2 (2012-2013)) og Helsetilsynets tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av pasienter med kolorektalkreft avdekket at sykehusene registrerer ventetid slutt til NPR ulikt. Som en oppfølging av dette ble Helsedirektoratet i 2013 bedt om å gjennomføre tiltak for å oppnå en mer enhetlig praksis for registrering av ventetider. Dette er redegjort for i rapporten "Kvalitet i ventelistedata" (2014).
Jeg vil nå be Helsedirektoratet om å se på hvorfor vi ser en endring i form av at flere tas av ventelistene ved utredning. I tillegg vil jeg ta opp dette med de regionale helseforetakene og forsikre meg om at regelverket er riktig forstått.
Jeg har forelagt spørsmålet til Helse Sør-Øst RHF, som har innhentet en redegjørelse fra Oslo universitetssykehus HF (OUS). Her heter det blant annet:

“Når det gjelder Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi som inkluderer plastikk-kirurgi, ØNH, kjevekirurgi og øyesykdommer, omfatter det fagområder med et stort pasientvolum. Særlig innen plastikk-kirurgi har det vært lange ventetider og ventelister. Innen dette området, men også de andre fagområdene i denne klinikken, er det imidlertid naturlig at de interne ventelistene vil være store da mange av pasientene er såkalte livsløppasienter og kontrolleres over flere 10-år (for eksempel leppe/kjeve/ganespalter). Men også innen disse områdene har OUS vist en betydelig forbedring de siste årene hvor det nå nærmest ikke foreligger fristbrudd, og antall langtidsventende (>1år) er redusert fra nærmere 2000 til under 100.”