Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2015-2016)
Innlevert: 30.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Telenor har bestilt og fått rapporten fra Deloitte på Telenors konsernspråk, engelsk. Rapporten er meget viktig for kontrollkomiteens behandling av Vimpelcom-saken. Den er formulert for å ivareta meget krevende juridiske vurderinger.
Kan statsråden be Telenor om at rapporten oversettes til norsk siden Telenor har hovedkontoret i Noreg, og snarest oversendes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Deloitte-rapporten er utarbeidet på oppdrag fra styret i Telenor og er et selskapsinternt dokument som er utarbeidet på Telenors konsernspråk. Departementet, som største aksjonær i Telenor, har ikke hatt ansvar for eller noen rolle i å fastsette verken Deloittes mandat eller i hvilken form Deloitte skulle avgi sine vurderinger. Dette er vurderinger som ligger til selskapet, som oppdragsgiver, å gjøre.
Det er viktig at vi også i krevende saker som får mye oppmerksomhet, holder fast på de grunnleggende rammene for det statlige eierskapet og den rolledelingen som er mellom selskapets eiere og styret og ledelsen. Staten, som eier, bør ikke gå inn og overta ansvaret for forretningsmessige og operasjonelle vurderinger som hører inn under selskapets ansvarsområde.
Deloittes rapport, og om denne kunne gjøres tilgjengelig på norsk, var et tema under den nylig avholdte kontrollhøringen om VimpelCom-saken. Jeg er også kjent med at representanten Lundteigen har hatt direkte kontakt med Telenor knyttet til en norsk versjon av Deloittes rapport. Jeg forstår det slik at Telenor har gitt en tilbakemelding om at rapporten vil bli oversatt til norsk, og at denne av praktiske grunner, trolig vil foreligge i andre halvdel av juni 2016.