Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2015-2016)
Innlevert: 31.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 08.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å hindre feilbehandling og sikre pasientrettighetene ved Sykehuset i Østfold?

Begrunnelse

Siden opprettelsen av Sykehuset i Østfold har media meldt om en rekke brudd på pasientrettighetsloven og uheldige forhold ved sykehuset. Smaalenenes Avis kunne nylig melde om at vevsprøver fra to pasienter ikke ble rekvirert som hasteprøver, og ble derfor ikke prioritert. Da prøvesvarene var klare to måneder senere, viste det seg at begge pasientene hadde hudkreft. Det har også kommet kritikk mot uforholdsmessig lang ventetid ved patologisk
avdeling.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er Sykehuset Østfold HF som har ansvaret for å hindre feilbehandling og sikre pasientrettigheter ved sykehuset. På nasjonalt nivå har vi generelle tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Ett av tiltakene er meldeplikt til Helsedirektoratet for hendelser som har eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Formålet med meldeordningen etter spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. Meldeordningen skal i likhet med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" (2014-2018) støtte opp under tjenestens eget arbeid med å forebygge og redusere svikt og uønskede hendelser. I 2015 hadde Sykehuset Østfold over 400 000 pasientkontakter. I løpet av året meldte pasientsikkerhetsutvalgene i sykehuset 149 alvorlige uønskede hendelser videre til den nasjonale meldeordningen. Et utvalg hendelser publiseres på sykehusets nettsted. Sykehuset Østfold HF har tradisjonelt hatt god meldekultur om uønskede hendelser, og var det første sykehuset som praktiserte åpenhet om uønskede hendelser ved å publisere dem på sykehusets nettsted.
I oppdragsdokumentet for 2016 har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Som statsråd følger jeg med på pasientsikkerhet og ventetider gjennom styringsdialogen med de regionale helseforetakene gjennom rapporteringskrav i oppdragsdokumentet og jevnlige oppfølgingsmøter mellom de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet.
Det er i oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst RHF ikke fremkommet informasjon om negativ utvikling i Sykehuset Østfold HF på de faste rapporteringskravene. I forbindelse med dette spørsmålet har jeg i tillegg bedt om redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om saken.
Helse Sør-Øst RHF peker på at helseforetaket har hatt en positiv utvikling på sentrale styringsparametre fra januar til april 2016 knyttet til korridorpasienter og ventetider. Helse Sør Øst RHF skriver også at Sykehuset Østfold HF opplyser at de omtalte hendelsene det vises til i spørsmålet er gamle, og at det ikke er tilkommet nye etter innføringen av de tiltakene sykehuset redegjorde for i tilsvaret til fylkesmannen i Østfold i brev av 26.11.15 vedrørende kapasiteten og ventetidene innen patologi.
Nedenfor følger en oversikt over de kortsiktige og langsiktige tiltakene Sykehuset Østfold HF har iverksatt for å redusere lange ventetider innen patologi og å ivareta pasientsikkerheten.
Kortsiktige tiltak:

- Innleie av patologer på ukentlig basis
- Innleie av flere bioingeniører for snitting av vevsblokker
- Innleie av sekretær for registrering, arkivering, sending og mottak av prøver
- Forsendelse av vevsprøver for snitting til andre laboratorier til innland og utland.
- Innleie av team fra Danmark for snitting av vevsblokker
- Overtidsarbeid ved seksjon for patologi

Langsiktige tiltak:

- Ukentlig overvåking av svarresponstid med definerte grenser når tiltak skal iverksettes.
- Daglig overvåking av antall ubesvarte remisser.
- Kapasitetsanalyse ved seksjonen for å identifisere flaskehalser, oppgaveglidning og for å optimalisere driften.
- Rekruttering av bioingeniørstudenter for snitting av vevsblokker i samarbeid med Høgskolen i Østfold.
- Videreføring av labdataprosjektet i fase 3 for å levere feilrettinger, restanser og for å videreutvikle patologimodulen.
- Utlyst overlegestilling innen patologi
- Deltagende i prosjekt for digital patologi i HSØ.

Som kjent har Sykehuset vært i full drift i de nye lokalene på Kalnes siden november 2015. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at helseforetaket har gjort sitt ytterste for å sikre at pasientene får forsvarlig tilbud og behandling. Innkjøringsperioden har vært krevende til tross for god forberedelse i forkant, men ledelse på alle nivå og ansatte har hatt fokus på å hindre en nedgang i kvalitet og pasientsikkerhet.
Jeg har tillit til at Sykehuset Østfold HF gjør sitt ytterste for sikre både pasientsikkerhet og pasientrettigheter nå og fremover, og vil følge med på utviklingen ved sykehuset.