Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1200 (2015-2016)
Innlevert: 31.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 06.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva synes statsråden om at Kriminalomsorgen i opptrappingsplanen ser ut til å se bort fra hva et enstemmig Storting har sagt om å doble antall soningsplasser på Slidreøya i Valdres og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette slik at Stortingets vedtak om utvidelse av Slidreøya følges opp?

Begrunnelse

Det kan se ut som om kriminalomsorgen tar lettvint på Stortingets merknader og vedtak. I innstilling 305S (2014-2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen» har en samlet komite skrevet følgende merknad:

«Komiteen viser til at regjeringspartiene, med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre, ønsker å doble antallet soningsplasser på Slidreøya fengsel i Valdres. Komiteen styrker således Slidreøya fengsel i stedet for å legge det ned. Komiteen viser til at dette er fengselsplasser som har et godt rehabiliteringsmiljø, og samtidig benytter ressursene effektivt. Komiteen viser til at det er helheten rundt et rehabilitetsopplegg og resultater som er viktig.»

Videre skriver en samlet komite at:

«Komiteen har registrert at Vestoppland fengsel, avdeling Valdres, er foreslått nedlagt. Komiteen er uenige i dette og vil vise til at Slidreøya har få avvik blant de innsatte og gode sluttresultater. Samtidig vil komiteen peke på at disse soningsplassene er blant de aller rimeligste i landet. Som en følge av flere lukkede soningsplasser vil samhandlingen med åpne fengsler bli svært viktig. Komiteen vil derfor be regjeringen opprettholde og heller øke antall plasser ved Slidreøya. Dette under forutsetning av at kostnadene pr. soningsplass holdes på et lavt nivå. Komiteen ber også regjeringen vurdere om det vør opprettes varetektsceller der.»

Seinere i innstillinga sier komiteens flertall, medlemmene fra høyre, Frp, Krf og Senterpartiet at «Nærpolitireformen» vil gi større politidistrikter med fare for lange transportoppdrag og ber regjeringen vurdere å gi Slidreøya et tilleggsoppdrag ved å etablere varetektsceller.
I opptrappingsplanen for kriminalomsorgen fra mai 2016, framkommer det at Slidreøya fengsel i Valdres ikke prioriteres for utbygging i denne omgang. Dette til tross for at en utvidelse av Slidreøya raskt vil kunne realiseres og være en rimelig løsning for flere fengselsplasser.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til det som står i Prop. 122 S (2015-2016) - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 - vedrørende opptrappingsplan for kriminalomsorgen.
For å dekke det langsiktige behovet på Østlandet er det gjennomført en konseptvalg-utredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vestoppland fengsel, avd. Valdres inngår i denne utredningen. Utredningen er nå til kvalitetssikring iht. regelverket for statlige investeringer over 750 mill. kroner. Kvalitetssikringen forventes ferdigstilt i andre halvår 2016.
Som det står i Prop. 122 S (2015-2016) så prioriterer ikke Regjeringen en utbygging av Vestoppland fengsel, avd. Valdres nå. Regjeringen vil derimot komme tilbake til dette på egnet måte etter at kvalitetssikringen av KVU for Østlandet foreligger.