Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 01.06.2016
Besvart: 06.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Vil statsråden fremskynde arbeidet med å få besluttet bygging av flytekai til Longyearbyen slik at byen får en tjenlig havnestruktur samtidig som at denne kontrakten kan bidra til å skape sysselsetting i Norge som nå opplever rekordhøy arbeidsledighet, jf. SSB?

Begrunnelse

Havneforholdene i Longyearbyen må forbedres for å møte fremtidens behov. Dagens situasjon er heller ikke tilfredsstillende.
En flytekai med god størrelse og mange funksjoner synes å være den beste løsningen. Ettersom Svalbard ikke er omfattet av EØS vil det være naturlig at byggingen av en slik kai blir satt ut til norsk virksomhet.
Størrelsen på konstruksjonen tilsier at byggingen i så fall vil kunne gjøres på Hanøytangen Verft på Askøy ved Bergen. Her er det størrelse på tørrdokk som er tilstrekkelig for å dekke behovet.
Hordaland er hardt rammet av fallet i aktiviteten i offshoreindustrien og vi ser at dette også gir ringvirkninger til bygg og anleggsbransjen som har hatt en sterk økning i ledigheten siste år.
Det haster med å få igangsatt tiltak for dempe fallet i aktivitet slik at vi ivaretar kapasitet og kompetanse for fremtiden.
Oppdraget med bygging av kai til Longyearbyen vil således kunne få stor betydning for sysselsetting i Bergens-regionen samtidig som at Svalbard får en etterlengtet tjenlig havnestruktur.
Jeg er oppmerksom på at forbedring av havnestruktur i Longyearbyen er inne i gjeldende NTP, en raskere avgjørelse mht. konsept og teknisk løsning vil således forsere en planlagt forbedring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 15 mill. kr til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Det går videre fram av Prop. 1 S (2015-2016) for Samferdselsdepartementet at Kystverket vil gis i oppdrag å vurdere konsepter foreslått av Longyearbyen lokalstyre, samt utrede og vurdere andre aktuelle konsepter for oppgradering av havneinfrastrukturen. 1. desember 2015 fikk Kystverket i oppdrag å utføre en slik utredning i form av en konseptvalgutredning.
Dette arbeidet er nå i gang, og Kystverket vil oversende rapport etter denne utredningen i oktober. Når denne rapporten foreligger vil Regjeringen ta stilling til utformingen av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen, og vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med forslag til utforming og finansiering av tiltaket.