Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 01.06.2016
Besvart: 08.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Antallet henvisninger til spesialisthelsetjenesten som avvises er økende, ifølge tall fra NPR, gjengitt i Dagens Medisin og NRK.
Hva har statsråden foretatt seg for å få klarhet i årsakene til denne utviklingen, og hvilke tiltak har ministeren eventuelt iverksatt overfor fastlegene for å få klarhet i det økende antallet avviste pasienter?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar på spørsmål nr. 1064 (2015-2016), som også handlet om avviste henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Her viser jeg til hvordan vurdering av henvisninger i spesialisthelsetjenesten skal skje, og presenterer tall som viser omfanget av avviste henvisninger.
I 2015 mottok spesialisthelsetjenesten om lag 1 600 000 henvisninger. Av disse ble om lag 203 000 henvisninger vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp (avviste) i spesialisthelsetjenesten. Andelen avviste henvisninger utgjorde 12,7 prosent i 2015. Tilsvarende tall for 2012 var 9,8 prosent. Ifølge Helsedirektoratet er tallene noe usikre, og tallene kan derfor være for høye enn det er grunnlag for. Norsk pasientregister har ikke publisert tall for dette før 2012.
Som stortingsrepresentant Ruth Grung kanskje er kjent med, vil jeg be Helsedirektoratet redegjøre for årsakene til at flere tas av ventelistene ved utredning og færre ved behandling, og konsekvensene av en slik praksis, jf. oppslag i media om registrering av ventetider den siste tiden. Som en del av dette oppdraget, vil jeg også be Helsedirektoratet se på årsakene til den svake økningen i tallene for avviste pasienter i spesialisthelsetjenesten.
I oppdragsdokumentet for 2016 ba jeg de regionale helseforetakene om å foreslå indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. De regionale helseforetakene har nå foreslått flere indikatorer der en indikator er antall avviste henvisninger. Forslagene er til vurdering i departementet. Indikatorene er ment til bruk av departementet til styring og oppfølging av de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene skal også bruke indikatorene til styring og oppfølging av sine sykehus.
Det er gjort mye for å sikre god samhandling og dialog mellom sykehus og fastlegene. Det er utarbeidet en henvisningsveileder som kan brukes av fastlegene som henviser til spesialisthelsetjenesten. Det er også laget diagnoseveiledere for pasienter som skal inn i kreftpakkeforløp – med koblinger til veilederen om henvisninger. For å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for pasientene, er kommuner og sykehus gjennom lov pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen viser at et flertall av kommunene opplever at samarbeidsavtalene legger til rette for godt samarbeid og god arbeidsdeling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.